Направи запитване

Икономическите данни, публикувани през февруари - по-добри от очакваните

Март 10, 2023
Промяна в реториката от страна на водещите централни банки относно движението на основните лихвени проценти се отрази в негативни движения на финансовите пазари през февруари. Обобщаващият индекс за облигациите отчете спад от -3.3% за месеца, а пазарите на акции в развитите страни спаднаха с -2.4%.

До преди месец, предвид състоянието на икономиката и очакванията за рецесия, повечето прогнози предвиждаха, че централните банки скоро ще приключат с покачването на лихвите. Икономическите данни, които бяха публикувани през февруари, обаче се оказаха по-добри от очакваните. По-добрите данни от една страна сочат, че все още икономиките не навлизат в рецесия. От друга страна, тези данни означават продължаване на покачването на лихвените проценти, което се възприема негативно от инвеститорите.

Сред позитивните икономически данни бяха: силен пазар на труда с нива на безработица по-ниски от преди пандемията в много страни; индексът на мениджърските поръчки (PMI) се подобри в повечето големи развити икономики; цените на газа в Европа се понижиха с 40% спрямо началото на годината, достигайки 50 EUR за мегаватчас. В същото време обаче инфлацията остана по-висока от очакваната, макар и отслабваща спрямо предходния месец. В САЩ индексът на потребителските цени отчете 6.4% ръст, а в еврозоната – 8.6%. Задържането на инфлацията на по-високи нива от прогнозите означава, че и лихвените проценти ще са по-високи за по-дълго време от първоначално очакваното.


ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Глобъл Трендс
ДФ „Компас Глобъл Трендс“ приключи месеца с цена на един дял от 1.1933 лв., което е ръст от 0.49% за месеца и 9.41% спрямо началото на годината.
 
Цена за един дял на фонда за периода от 1 април 2014г. до 28 февруари 2023г.
 
ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Евроселект
ДФ „Компас Евроселект“ приключи месеца с цена на един дял от 0.8693 EUR, което е спад от -0.30% за месеца и 5.40% спрямо началото на годината.
 
Цена за един дял на фонда за периода от 16 юли 2018г. до 28 февруари 2023г.
 
ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Фъндс Селект-21
ДФ „Компас Фъндс Селект-21“приключи месеца с цена на един дял от 0.9214 BGN, което е ръст от 0.10% за месеца и 3.21% спрямо началото на годината.
 
Цена за един дял на фонда за периода от 26 юли 2018г. до 28 февруари 2023г.
 
Запознайте се по-подробно с представянето на ДФ Компас Глобъл Трендс, ДФ Компас Евроселект и ДФ Компас Фъндс Селект-21 през февруари и разберете повече относно развитието на глобалните финансови пазари и очакванията на мениджмънта ТУК.Важна информация:
Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук . Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове.
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.