Направи запитване

Компас Инвестиционен План в ДФ Компас Евро Облигации

Компас Инвестиционен План (КИП) в дялове на договорен фонд Компас Евро Облигации Ви предлага начин да осигурите оптимален баланс между доходност и защита на капитала.

ДФ Компас Евро Облигации е с нискорисков профил, инвестиращ основно в държавни и корпоративни облигации на българския и международните дългови пазари.

За повече информация относно фонда натиснете тук.

Защо при нас?

Средна доходност 10%
Средна доходност 10% Инвестиционният план ще се стреми да Ви предложи средна годишна доходност от 10%. Тя е прогнозирана на база историческото представяне на Фонда до момента.
Необлагаем доход
Необлагаем доход Печалбата от инвестиции в дялове на договорни фондове не се облага с данък.
Разположение на средствата
Разположение на средствата Винаги можете да изтеглите част или цялата си инвестиция без допълнителни разходи.
Сами определяте вноските
Сами определяте вноските Ние оставяме на Вас да определите размера на месечната вноска и минумумът е 40лв.
Бързо, лесно и удобно
Бързо, лесно и удобно Единственото, което е необходимо да направите е да посетите офиса ни или да се свържете с нас на marketing@compass-invest.bg за откриване на Вашия инвестиционен план.
Професионален екип
Професионален екип Инвестициите Ви са в ръцете на опитен и професионален екип с дългогодишен опит и над 500 млн. лева под управление.
Рискове

Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:  
  • Пазарен риск със следните компоненти:
Лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти;
Валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро;
Ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени напазарните цени;
  • Операционен риск:
Риск от грешки или несъвършенства в системата на организация;
  • Ликвиден риск:
При наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
  • Кредитен риск:
Свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност
  • Риск от концентрация:
При неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
  • Позиционен риск:
Свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;


Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu

Примерен план

Доходност по Години
С месечни вноски от 100.00 лв и средна годишна доходност от 10% за 10 години ще натрупате общо 20 484.50 лв.
Година Внесени Очакван доход Стойност на инвестицията
1 1,200.00 лв. 56.56 лв. 1,256.56 лв.
2 2,400.00 лв. 188.13 лв. 2,644.69 лв
3 3,600.00 лв. 333.49 лв. 4,178.18 лв.
4 4,800.00 лв. 494.07 лв. 5,872.25 лв.
5 6,000.00 лв. 671.46 лв. 7,743.71 лв.
6 7,200.00 лв. 867.42 лв. 9,811.13 лв.
7 8,400.00 лв. 1,083.91 лв. 12,095.04 лв.
8 9,600.00 лв. 1,323.07 лв. 14,618.11 лв.
9 10,800.00 лв. 1,587.26 лв. 17,405.37 лв.
10 12,000.00 лв. 1,879.13 лв. 20,484.50 лв.
Бъдеще за децата
Бъдеще за децата
Сигурни инвестиции
Сигурни инвестиции
Растящи спестявания
Растящи спестявания
Спокойни старини
Спокойни старини

В какво инвестираме?

Къде инвестираме?

Какво представлява?

Компас Инвестиционен План (КИП), предлаган от Управляващо дружество Компас Инвест в дялове на ДФ Компас Евроселект Ви предоставя чудесна възможност да постигнете добра доходност на свободните си средства в дългосрочен план, като изберате сами какви суми да внасяте. Инвестирайки предварително определени суми в инвестиционния план Вие лесно и удобно спестявате и увеличавате своите пари. С инвестираните от Вас суми нашият професионален екип купува акции, облигации и други финансови инстументи на стабилни световни компании.
 

Как става?

Сами създавате Вашия Компас инвестиционен план (КИП) – лесно и удобно. Вие определяте какви средства и на какъв период бихте могли да инвестирате, така че да не се натоварвате и да можете да поддържате стратегията за период минимум една година. След това просто следвате своя инвестиционен план, като регулярно правите вноски в него. За останалото ще се погрижим ние.