Направи запитване

Доверително управление

Компас Инвест АД е управляващо дружество, лицензирано с Решение № 1128/22.11.2006г., на Комисията за финансов надзор. Освен управление дейността на колективни инвестиционни схеми, Управляващото дружество може, съгласно чл. 86, ал. 2, т.1, 2 и 3 от ЗДКИСДПКИ, да предоставя и следните допълнителни услуги: управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти; съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране. 

Защо да изберете доверително управление от Компас Инвест АД?


Ние предлагаме професионално управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти, целящо осигуряването на по-висок доход върху свободните средства на клиентите ни.
Тази услуга е подходяща за институционални инвеститори, корпоративни клиенти и физически лица със солидни спестявания.
Благодарение на персоналния подход към всеки един клиент, внимателното анализиране на неговата толерантност към риск, инвестиционните му предпочитания и приоритети, ние идентифицираме подходящи възможности за инвестиране, поставяме ясни инвестиционни цели, и разработваме цялостна стратегия за управление на активите и благосъстоянието на всеки един от нашите клиенти.
 

Индивидуални инвеститори

Какво предлагаме?

УДОБСТВО

 • Удобен и лесен начин за инвестиране. Просто се свържете с нас!
 • Подходяща алтернатива за Вашите спестявания.
 • Сами определяте дали и колко риск можете да поемете с цел да постигнете по-висока доходност.
 • Сами определяте размера на първоначалната инвестиция.
 • Ниски транзакционни разходи и висока ликвидност на портфейла Ви.

Експертиза

 • Професионален екип от инвестиционни експерти с дългогодишен опит се грижи за Вашите инвестиции.
 • Оптимално диверсифициран портфейл според индивидуалните Ви предпочитания за риск, доходност, времеви хоризонт и ликвидност на средствата.
 • Установени стабилни партньорства с водещи инвестиционни банки, брокери и юридически практики.

Сигурност и прозрачност

 • Активите Ви се съхраняват в независимата банка депозитар ОББ (Част от KBC Груп) или в друга водеща международна институция, одобрена от Вас.
 • Всички решения, свързани с управлението на Вашите инвестиции, се обсъждат предварително с Вас.
 • Регулярни подробни отчети за състоянието на Вашите инвестиции.

Защо да инвестираме?

Чрез инвестиране реализираме плановете си по-бързо
 
 • По-добро образование за децата;
 • Увеличаване на благосъстоянието;
 • Подсигуряване на доходи след активна възраст.
Кои са най-често срещаните пречки за постигане на финансовите ни цели?
 • Късно начало на инвестиране;
 • Трудно е да се разчита цял живот на трудови доходи;
 • Инфлацията изяжда Вашите спестявания. За последните 10г. акумулираната инфлация е повече от 30%*; 
 • Драстично намаляване на лихвите по депозитите. Повече от 30 пъти* за последните 10г.;
 • Концентрация на личните активи;
* източник НСИ

Как да започнем да инвестираме?

01

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИЯ ВИ ПРОФИЛ

…заедно с опитните инвестиционни консултанти на Компас Инвест АД.
02

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

...изцяло съобразено с инвестиционните Ви цели, очаквания за доходност, толерантност към риск, времеви хоризонт и изисквания за ликвидност..
03

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КОМПАС ИНВЕСТ АД

…като всички решения по управлението на средствата се съгласуват предварително с Вас.
04

УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ВИ ПОРТФЕЙЛ

 • Компас Инвест АД изгражда Вашия реален инвестиционен портфейл от финансови инструменти;
 • Глобално покритие на финансовите пазари посредством дългогодишните ни взаимоотношения с водещи инвестиционни банки и брокери в света;
 • Собствен риск мениджмънт, базиран на дългогодишен опит и водещи световни практики;
 • Подробни месечни отчети
 • Стратегически и тактически преглед на пазарната динамика и евентуалните ефекти върху Вашия портфейл.

Как и къде се съхраняват инвестициите Ви?

Вашите пари и ценни книжа се съхраняват в независимата банка депозитар ОББ (Част от KBC Груп) или друга утвърдена международна институция, одобрена от Вас

Вариант 1

Банката депозитар не разполага с информация за Вашите активи.

Вашите пари и ценни книжа се съхраняват в специална клиентска сметка на името на УД Компас Инвест.

Вариант 2

Банката депозитар има информация само за Вашите ценни книжа, но не и пари.

Вашите ценни книжа се съхраняват в отделна сметка на Ваше име, а паричните средства са по специална клиентска сметка на УД Компас Инвест.

Вариант 3

Всички активи са на Ваше име в банката депозитар.

Вашите пари и ценни книжа се съхраняват на Ваше име в Банката депозитар.

Основни инвеститорски профили

консервативен
Инвестиционен опит: скромен
Инвестиционен хоризонт: 2-3 години
Цел: стабилна доходност във времето
Очаквана доходност: по-висока от депозити и облигации
Ниска толерантност към риск и загуби
Ултра консервативен
Инвестиционен опит: ограничен
Инвестиционен хоризонт: 1-3 години
Цел: запазване на инвестираната сума
Очаквана доходност: по-висока от банковите депозити
Ниска толерантност към риск и загуби
Балансиран
Инвестиционен опит: добър
Инвестиционен хоризонт: 3-5 години
Цел: умерена доходност в средносроченплан
Очаквана доходност: сравнима с тази на капиталовия пазар
Приема краткосрочни колебания в стойността на инвестицията
Агресивен
Инвестиционен опит: много добър
Инвестиционен хоризонт: 5-6 години
Цел: висока дългосрочна възвръщаемост
Очаквана доходност: надвишаваща тази на пазара на акции
Склонност да поема по-висок риск
Ултра агресивен
Инвестиционен опит: отличен
Инвестиционен хоризонт: 5-7 години
Цел: значителен ръст на инвестираната сума
Очаквана доходност: максимално висока
Осъзнат риск от големи колебания в стойността наинвестицията

Корпоративни и институционални инвеститори

Корпоративни клиенти

 • За фирми с временно свободен ресурс осигуряваме гъвкаво управление на паричните потоци с цел постигане на максимална печалба за дружеството.
 • Инвестиционната стратегия се изработва в диалог с клиента, като целта е тя да отговаря на индивидуалните нужди на дружеството на всеки един конкретен етап и на толерантността му към риск.
 • Екипът ни избира подходяща комбинация от различни финансови инструменти (акции и облигации на български и чуждестранни емитенти, български и чуждестранни ДЦК, депозити в различни валути, деривативни инструменти).

Активно управляваме инвестиционния портфейл и следим за развитието на пазара и промени в индивидуалната инвестиционна стратегия на клиента.

Институционални клиенти

 • Гъвкаво управление на постоянно нарастващите активи на застрахователните и здравноосигурителните дружества
 • Цялостен преглед на съществуващия портфейл на дружеството

При управлението на активите осъществяваме експертен подбор на финансовите инструменти с цел по-висока доходност, по-ниски инвестиционни разходи и пълно съответствие с целите, приоритетите и инвестиционните ограничения на всеки конкретен клиент.

Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните съвети върху факторите на устойчивост

Декларация на УД „Компас Инвест“АД, че не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни съвети върху факторите на устойчивост

Управляващо дружество „КОМПАС ИНВЕСТ“АД не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните съвети върху факторите на устойчивост, при:

 • Договорните фондове, които Дружеството управлява;

 • Портфейлите на клиенти, с които Дружеството има сключен договор за управление на портфейли от финансови инструменти;

 • В процеса по предоставяне на инвестиционни съвети (консултации).

Причините за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост към настоящия момент са следните:

 • спецификите на императивните разпоредби на секторното законодателство– при предоставяне на услуги Дружеството се ръководи от това да  действа в най-добър интерес на клиента, съобразявайки се с рисковия профил и инвестиционната политика за всеки от тях. Във връзка с горното , ако не следва тези принципи и  специфики, към Дружеството биха могли да бъдат насочени претенции за пропуснати ползи в резултат на  неправлино взети или невзети инвестиционни решения или съответно предоставени съвети. Дружеството ангажира всички свои налични ресурси за постигане на целите на своите клиенти, които към настоящия момент не включват изисквания за устойчиви инвестиции;

 • липсата към настоящият момент на регламентирани и общодостъпни способи за оповестяване от публичните компании относно наличието или липсата на ESG данни, които евентуално биха дали възможност за формиране на обективни сведения за устойчиви фактори или тяхната липса;

 • разходите за техническо и софтуерно обезпечаване необходимо при отчитането на ESG факторите при вземане на инвестиционни решения и управлението на съпътстващите ги рискове надвишават многократно възможните ползи за инвеститорите с оглед на мащаба на дейността на Дружеството;

 • потенциалният ефект от евентуални пропуснати ползи в резултат на взети решения или предоставени съвети за инвестиции в тъй наречените по-устойчиви продукти би трябвало да бъде възможно количествено определен посредством  статистически анализ с оглед спазване на инвестиционната политика и рисковия профил на съответния Договорен фонд, съответно портфейл от финансови инструменти, и постигане на целите му за оптимално съотношение доходност/риск;

 • съображенията дали достатъчен обем информация или необходими данни могат да бъдат предоставени от всички публични компании в сравним формат, като и липсата на гаранции да не се публикува заблуждаваща информация;

 • продължаващата процедура по разработване на единна европейска правна рамка във връзка с оповестяването на информация относно рисковете за устойчивостта за участниците на финансовите пазари.

Дата на актуализация и публикуване: 17.06.2024