Направи запитване

Доверително управление

Компас Инвест АД е управляващо дружество, лицензирано с Решение № 1128/22.11.2006г., на Комисията за финансов надзор. Освен управление дейността на колективни инвестиционни схеми, Управляващото дружество може, съгласно чл. 86, ал. 2, т.1, 2 и 3 от ЗДКИСДПКИ, да предоставя и следните допълнителни услуги: управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти; съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране. Компас Инвест АД е член на Фонд за компенсиране на инвеститорите.

Защо да изберете доверително управление от Компас Инвест АД?


Ние предлагаме професионално управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти, целящо осигуряването на по-висок доход върху свободните средства на клиентите ни.
Тази услуга е подходяща за институционални инвеститори, корпоративни клиенти и физически лица със солидни спестявания.
Благодарение на персоналния подход към всеки един клиент, внимателното анализиране на неговата толерантност към риск, инвестиционните му предпочитания и приоритети, ние идентифицираме подходящи възможности за инвестиране, поставяме ясни инвестиционни цели, и разработваме цялостна стратегия за управление на активите и благосъстоянието на всеки един от нашите клиенти.
 

Индивидуални инвеститори

Какво предлагаме?

УДОБСТВО

 • Удобен и лесен начин за инвестиране. Просто се свържете с нас!
 • Подходяща алтернатива за Вашите спестявания.
 • Сами определяте дали и колко риск можете да поемете с цел да постигнете по-висока доходност.
 • Сами определяте размера на първоначалната инвестиция.
 • Ниски транзакционни разходи и висока ликвидност на портфейла Ви.

Експертиза

 • Професионален екип от инвестиционни експерти с дългогодишен опит се грижи за Вашите инвестиции.
 • Оптимално диверсифициран портфейл според индивидуалните Ви предпочитания за риск, доходност, времеви хоризонт и ликвидност на средствата.
 • Установени стабилни партньорства с водещи инвестиционни банки, брокери и юридически практики.

Сигурност и прозрачност

 • Активите Ви се съхраняват в независимата банка депозитар ОББ (Част от KBC Груп) или в друга водеща международна институция, одобрена от Вас.
 • Всички решения, свързани с управлението на Вашите инвестиции, се обсъждат предварително с Вас.
 • Регулярни подробни отчети за състоянието на Вашите инвестиции.

Защо да инвестираме?

Чрез инвестиране реализираме плановете си по-бързо
 
 • По-добро образование за децата;
 • Увеличаване на благосъстоянието;
 • Подсигуряване на доходи след активна възраст.
Кои са най-често срещаните пречки за постигане на финансовите ни цели?
 • Късно начало на инвестиране;
 • Трудно е да се разчита цял живот на трудови доходи;
 • Инфлацията изяжда Вашите спестявания. За последните 10г. акумулираната инфлация е повече от 30%*; 
 • Драстично намаляване на лихвите по депозитите. Повече от 30 пъти* за последните 10г.;
 • Концентрация на личните активи;
* източник НСИ

Как да започнем да инвестираме?

01

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИЯ ВИ ПРОФИЛ

…заедно с опитните инвестиционни консултанти на Компас Инвест АД.
02

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

...изцяло съобразено с инвестиционните Ви цели, очаквания за доходност, толерантност към риск, времеви хоризонт и изисквания за ликвидност..
03

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КОМПАС ИНВЕСТ АД

…като всички решения по управлението на средствата се съгласуват предварително с Вас.
04

УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ВИ ПОРТФЕЙЛ

 • Компас Инвест АД изгражда Вашия реален инвестиционен портфейл от финансови инструменти;
 • Глобално покритие на финансовите пазари посредством дългогодишните ни взаимоотношения с водещи инвестиционни банки и брокери в света;
 • Собствен риск мениджмънт, базиран на дългогодишен опит и водещи световни практики;
 • Редовни стрес-тестове, анализи на чувствителността и при най-утежнените сценарии;
 • Подробни месечни отчети
 • Стратегически и тактически преглед на пазарната динамика и евентуалните ефекти върху Вашия портфейл.

Как и къде се съхраняват инвестициите Ви?

Вашите пари и ценни книжа се съхраняват в независимата банка депозитар ОББ (Част от KBC Груп) или друга утвърдена международна институция, одобрена от Вас

Вариант 1

Банката депозитар не разполага с информация за Вашите активи.

Вашите пари и ценни книжа се съхраняват в специална клиентска сметка на името на УД Компас Инвест.

Вариант 2

Банката депозитар има информация само за Вашите ценни книжа, но не и пари.

Вашите ценни книжа се съхраняват в отделна сметка на Ваше име, а паричните средства са по специална клиентска сметка на УД Компас Инвест.

Вариант 3

Всички активи са на Ваше име в банката депозитар.

Вашите пари и ценни книжа се съхраняват на Ваше име в Банката депозитар.

Основни инвеститорски профили

консервативен
Инвестиционен опит: скромен
Инвестиционен хоризонт: 2-3 години
Цел: стабилна доходност във времето
Очаквана доходност: повисока от депозити и облигации
Ниска толерантност към риск и загуби
Ултра консервативен
Инвестиционен опит: ограничен
Инвестиционен хоризонт: 1-3 години
Цел: запазване на инвестираната сума
Очаквана доходност: по-висока от банковите депозити
Ниска толерантност към риск и загуби
Балансиран
Инвестиционен опит: добър
Инвестиционен хоризонт: 3-5 години
Цел: умерена доходност в средносроченплан
Очаквана доходност: сравнима с тази на капиталовия пазар
Приема краткосрочни колебания в стойността на инвестицията
Агресивен
Инвестиционен опит: много добър
Инвестиционен хоризонт: 5-6 години
Цел: висока дългосрочна възвръщаемост
Очаквана доходност: надвишаваща тази на пазара на акции
Склонност да поема по-висок риск
Ултра агресивен
Инвестиционен опит: отличен
Инвестиционен хоризонт: 5-7 години
Цел: значителен ръст на инвестираната сума
Очаквана доходност: максимално висока
Осъзнат риск от големи колебания в стойността наинвестицията

Корпоративни и институционални инвеститори

Корпоративни клиенти

 • За фирми с временно свободен ресурс осигуряваме гъвкаво управление на паричните потоци с цел постигане на максимална печалба за дружеството.
 • Инвестиционната стратегия се изработва в диалог с клиента, като целта е тя да отговаря на индивидуалните нужди на дружеството на всеки един конкретен етап и на толерантността му към риск.
 • Екипът ни избира подходяща комбинация от различни финансови инструменти (акции и облигации на български и чуждестранни емитенти, български и чуждестранни ДЦК, депозити в различни валути, деривативни инструменти).

Активно управляваме инвестиционния портфейл и следим за развитието на пазара и промени в индивидуалната инвестиционна стратегия на клиента.

Институционални клиенти

 • Гъвкаво управление на постоянно нарастващите активи на застрахователните и здравноосигурителните дружества
 • Цялостен преглед на съществуващия портфейл на дружеството

При управлението на активите осъществяваме експертен подбор на финансовите инструменти с цел по-висока доходност, по-ниски инвестиционни разходи и пълно съответствие с целите, приоритетите и инвестиционните ограничения на всеки конкретен клиент.