Направи запитване

Седмичен обзор: Пазарите завършиха по-ниско

Септ. 05, 2022

Пазарите завършиха по-ниско

Пазарите завършиха на отрицателна територия за трета поредна седмица. Индексът S&P 500 се понижи с повече от 8% от пика си от средата на август, след покачването от средата на юни със 17%. Изключителният ангажимент на председателя на Федералния резерв (Фед) Пауъл за борба с инфлацията доведе до по-консервативно поведение на инвеститорите. Проучването на AAII Investor Survey показа, че процентът на биковете е спаднал с почти 6% през предходната седмица до 21,9%, отбелязвайки осемседмично дъно и 41-ва поредна седмица под историческата средна стойност от 38%.

Облигации

Пазарът с фиксирана доходност също завърши на червена територия. Облигациите загубиха позиции след разпродажбите от последните седмици, тъй като инвеститорите преоценяват посоката на лихвите, предвид ястребовите коментари от миналата седмица.

Суровини

На фона на продължаващите опасения за енергийните доставки в Европа от източноевропейския конфликт, природният газ завърши с понижение тази седмица. Металите имаха лошо представяне, тъй като глобалното търсене остава проблем.

Какво ще движи пазарите през идната седмица

  1. Ескалиращият енергиен спор между Москва и Запада се очаква да привлече вниманието на инвеститорите през следващата седмица, след като Москва се зарече да държи главния си газопровод до Германия затворен.
  2. Европейската централна банка е готова да осигури голямо увеличение на лихвите, за да се бори с нарастващата инфлация.
  3. ОПЕК+ се среща в понеделник, за да обсъди намаляване на добива, за да подкрепи цените на петрола.


Ако се интересувате от възможностите за инвестиции, които Управляващо дружество Компас Инвест може да ви предостави, свържете се с нас за безплатна финансова консултация според вашата лична финансова ситуация тук!


Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu