Направи запитване

Стратегия

За фонда
Договорен фонд "Стратегия" следва балансирана инвестиционна политика и е предназначен за инвеститори, които търсят растеж в реално измерение на направените инвестиции чрез комбиниране на стабилен доход, осигурен от инвестициите в книжа с фиксирана доходност, реализиране на капиталови печалби от инвестициите в акции на публични дружества, и са готови да поемат умерено ниво на риск. Фондът се стреми да постигне оптимално съотношение между риск и доходност, като структурата на портфейла ще бъде променяна в зависимост от пазарната конюнктура и атрактивността на различните класове финансови инструменти.
Месечен бюлетин

Месечен бюлетин на ДФ Стратегия към 31 октомври 2021г. 

Изтегли бюлетина

Защо Стратегия?

Допълнителен и необлагаем доход
Допълнителен и необлагаем доход Печалбите от договорни фондове в България не се облагат с данъци.
Професионалнo управление Парите Ви ще бъдат управлявани от професионален екип с дългогодишен опит, който ежедневно следи, както развитието на капиталовите пазари, така и за отлични възможности за инвестиции.
Лесно и бързо, в реални активи Всички активи на фонда са реално притежавани и се съхраняват в международна банка депозитар.
Без минимална инвестиция Не е нужно да имате голяма сума пари, за да инвестирате при нас. Ние нямаме минимален праг на инвестициите.
Теглиш и внасяш по всяко време Времевият хоризонт за най-добра възвръщаемост е между 1 и 5 години, но независимо от това, Вие можете да изтеглите средствата си по всяко време.
Без такси за включване Ние нямаме първоначални такси.

Представяне

НСА НА ДЯЛ
към 25.11.2021
0.6956BGN
Емисионна
стойност
0.6956BGN
Цена за обратно
изкупуване
0.6886BGN
Нетна стойност
на активите
23625509.63BGN
Брой дялове
в обращение
33963509.0028
Нетна Стойност на Активите (НСА) на 1 дял - BGN

 
  2017 2018 2019 2020 01.2021 - досега
Доходност 5.21% -1.68% 2.85% -1.44% -3.12%
Стандартно
отклонение
6.15% 5.35% 5.31% 3.90% 6.71%

Инвестиционна структура

История на цените

Полезна информация

Как мога да закупя дялове на договорен фонд на Компас Инвест АД?

Дялове може да закупите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, чрез сключване на договор и подаване на поръчка за конкретен фонд, в офиса на компанията.

Къде мога да подам поръчка?

Поръчка може да бъде подадена на адрес: гр. София, ул. "Георг Вашингтон" № 19, ет.2.

Имам ли право на отмяна на поръчката? Как да го направя?

Клиентът има право на отмяна на поръчка. Поръчката за покупка и обратно изкупуване на дялове на ДФ Компас Фъндс Селект-21, ДФ Прогрес, ДФ Стратегия, ДФ Евростабилност, ДФ Плюс може да се отмени до 17.00 часа на най-близкия ден (вторник или четвъртък), предхождащ деня за определяне на нетна стойност на активите (сряда или петък).
Поръчката за покупка и обратно изкупуване на дялове на ДФ Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект може да се отмени до 17.00 часа в деня на подаването ѝ.

По какъв начин става заплащането при покупка на дялове?/ Как да заплатя покупката на дялове?

Към момента на подаване на поръчката за покупка на дялове заявителят внася сума, в размера на която желае да придобие дялове. Внасянето на сумата се извършва както следва:

 • По банков път, както следва:

ДФ „Компас Глобъл Трендс"
IBAN BG98UBBS80021049850640, BIC UBBSBGSF за преводи в лева, IBAN BG11UBBS80021449718410, BIC UBBSBGSF за преводи в евро;

ДФ "Компас Евроселект"
IBAN BG19UBBS80021070626940, BIC UBBSBGSF за преводи в лева;
IBAN BG08UBBS80021451679610, BIC UBBSBGSF за преводи в евро; 

ДФ "Компас Фъндс Селект-21"
IBAN BG30UBBS80021070630040, BIC UBBSBGSF;

ДФ "Прогрес"
IBAN BG15UBBS80021016662420, BIC UBBSBGSF;

ДФ "Стратегия"
IBAN BG04UBBS80021016659320, BIC UBBSBGSF;

ДФ "Евростабилност"
IBAN BG96UBBS80021046635320, BIC UBBSBGSF за преводи в лева,
IBAN BG60UBBS80021419783910, BIC UBBSBGSF за преводи в евро;

ДФ "Плюс"
IBAN BG59UBBS80021056431240, BIC UBBSBGSF;

Основание за плащане: записване на дялове

Какъв е срокът за изпълнение на поръчката?

Поръчките за покупка на дялове – до 7 работни дни от датата на подаване;

Поръчката за обратно изкупуване – до 10 работни дни от датата на подаване.

Как мога да заявя обратно изкупуване на дялове?

Дялове могат да се заявят за обратно изкупуване всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, чрез подаване на поръчка, в офиса на компанията.

По какъв начин се изплаща стойността на дяловете при обратното изкупуване?

Сумата от обратното изкупуване на дялове се изплаща, както следва:

 • в брой на каса – до 5 000 лева;
 • по банков път, на посочената от клиента сметка.

Ще получа ли потвърждение за изпълнение на поръчката?

Управляващото дружество е длъжно при първа възможност, но не по-късно от края на първия работен ден, следващ изпълнението на поръчката, да предостави на лицето, подало поръчката, писмено потвърждение за изпълнение по начин, посочен от заявителя: в офиса на Компас Инвест АД, по пощата, по факс или по e-mail.

Има ли някакви (транзакционни) разходи?

Тези разходи се заплащат от инвеститорите и са калкулирани в цените:
При закупуване на дялове от фондовете разходи не се начисляват с изключение на:
ДФ Компас Глобъл Трендс, ДФ Компас Евроселект, ДФ Компас Фъндс Селект-21 и ДФ Плюс, където разходите за емитиране са в размер на 1,5%, 1,5%, 1,0% и 0,2%.
При обратно изкупуване се начисляват разходи както следва:

 • Прогрес - 1,5% от НСА на един дял;
 • Стратегия - 1,0 % от НСА на един дял;
 • Евростабилност - 0,5% от НСА на един дял;
 • Плюс - 0,2% от НСА на един дял;

Има ли допълнителни/други разходи?

Съществуват разходи платими от договорните фондове. Тези разходи се приспадат от активите на договорните фондове и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Те са вторият компонент разходи, които следва да имате предвид, инвестирайки в Договорен Фонд. Разходите включват: възнаграждение на управляващото дружество и оперативни разходи.
Възнаграждението на управляващото дружество се определят като процент от средната годишна нетна стойност на активите съответния фонд, както следва:

 • Евростабилност – 1.2%;
 • Стратегия – 2.4%;
 • Прогрес – 2.49%,
 • Плюс – 1.2%;
 • Компас Фъндс Селект 21 – 0,5%;
 • Възнаграждението на управляващото дружество за управлението на Компас Глобъл Трендс и Компас Евроселект се определя като процент от постигнатата доходност и методиката за неговото изчисление е подробно описана в Проспекта и Правилата на Фонда.

Оперативните разходи включват: такси на Централен депозитар АД, Българска фондова борса АД, Комисия за финансов надзор, възнаграждение на банката-депозитар и др .

Дължа ли данъци?

Инвеститорите не дължат данъци за доходите, реализирани от сделки с дялове на договорни фондове сключени на регулиран български пазар на ценни книжа, включително при обратно изкупуване на гише при управляващото дружество.

Притежателите на дялове могат да придобият доход от инвестициите си във фонда под формата на капиталова печалба (положителна разлика между цената , на кoято сте продали дяловете и цената, на която сте ги купили).

Коя е банката депозитар на договорните фондове?

Вашите пари и ценни книжа се съхраняват в независимата банка-депозитар – Обединена Българска Банка (Част от KBC груп) .  Банката има седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Витоша" №89Б. Лиценз от Българска Народна Банка: 340 от 19.11.1992 г.

Всички фондове на Компас Инвест АД: Компас Глобъл Трендс, Компас Евроселект, Компас Фъндс Селект-21, Прогрес, Стратегия, Евростабилност, Плюс използват банка-депозитар Обединена Българска Банка (Част от KBC груп).

През кои инвестиционни посредници се сключват сделките?

Упълномощените инвестиционни посредници, чрез които се сключват сделки за портфейлите на фондовете са следните: "Cowen International", "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, "Уникредит Булбанк" АД, "Бенчмарк Финанс" АД, "Д.И.С.Л. Секюритис" АД, "Сомони Файненшъл Брокеридж" ООД, "Авал Ин" АД и др.

Колко често се изчислява емисионната стойност и цената за обратно изкупуване на дялове?

За Компас Глобъл Трендс и Компас Евроселект:
Емисионната стойност и цена за обратно изкупуване се изчислява от управляващото дружество ежедневно.
За Прогрес, Стратегия, Евростабилност, Плюс и Компас Фъндс Селект-21:
Емисионната стойност и цена за обратно изкупуване се изчислява от управляващото дружество два пъти седмично - сряда и петък на база активите на фондовете за предходните вторник и четвъртък.

Какви е необходимо да представите?

За заявител - физическо лице  
- официален документ за самоличност на инвеститора /пълномощника/ законния представител, от който се снема копие, заверено от лицето-заявител и служителя на управляващото дружество, проверил самоличността;
- оригинал на нотариално заверено пълномощно или нотариално заверен препис от него, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти (в случай на пълномощник);
- официален документ, удостоверяващ правото на законно представителство (акт за раждане, акт за назначаване на настойник или попечител), от който се снема копие, заверено от законния представител и служителя на управляващото дружество, проверил самоличността (в случай на законен представител);

От заявител - юридическо лице и едноличен търговец
- официален документ за самоличност на законния представител/пълномощника, от който се снема копие, заверено от лицето – заявител от името на юридическото лице и служителя на управляващото дружество, проверил самоличността;
- оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние, в случай че лицето не е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
- заверено копие от учредителния договор или учредителния акт, в случай че лицето не е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
- копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ, за тези които са вписани в регистър БУЛСТАТ и не са вписани в търговския регистър – юридически лица, които не са търговци, търговските представителства на чуждестранни лица, неперсонифицирани дружества по ЗЗД, чуждестранни юридически лица, клонове и др. лица по чл. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ;
- копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация, от лицата, извършващи сделки и операции във връзка с определена дейност, която подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране.
- за чуждестранните лица - сравними документи, удостоверяващи тяхната регистрация, избор на законен представител и адрес;
- оригинал на нотариално заверено пълномощно или нотариално заверен препис от него, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти, в случай че не се явява законният представител;