Направи запитване

Договорни фондове

Инвестирайки в договорен фонд, получавате дял в един общ портфейл от финансови инструменти, управляван от професионален екип експерти с дългогодишен опит от  УД Компас Инвест АД. Създаденият портфейл отговаря на предварително определени инвестиционни цели и стратегия, описани подробно в проспекта и/или правилата на фонда. Инвестирането на средства в договорен фонд има редица предимства, сред които: професионално управление, висока ликвидност, икономии от мащаба, диверсификация на портфейла, прозрачност и  данъчни облекчения.

 

Компас Глобъл Трендс

Високодоходен фонд, който инвестира в глобални компании във фаза на растеж от САЩ, Европа, Китай и Индия.
Доходност за период от
1 г. назад към 02.06.2023
6.1784 %

Спестовен план Компас Глобъл Трендс

Спестовният план Ви предлага начин да осигурите лесно и удобно добра доходност на спестяванията си.

Компас Евроселект

Високодоходен фонд, който инвестира в качествени европейски компании.
Доходност за период от
1 г. назад към 02.06.2023
0.1554 %

Спестовен план Компас Евроселект

Спестовният план на Компас Инвест АД в дялове на договорен фонд Компас Евроселект Ви предлага начин да осигурите лесно и удобно добра доходност на спестяванията си.

Компас Фъндс Селект-21

Договорен фонд, който инвестира в специално подбрани фондове.
Доходност за период от
1 г. назад към 01.06.2023
-0.9915 %

Прогрес

Високодоходен фонд, който инвестира предимно в акции на български компании.
Доходност за период от
1 г. назад към 01.06.2023
2.8962 %

Стратегия

Балансиран фонд, който  инвестира в акции и дългови ценни книжа от България
Доходност за период от
1 г. назад към 01.06.2023
0.1557 %

Евростабилност

Нискорисков фонд, който инвестира предимно в дългови ценни книжа от България
Доходност за период от
1 г. назад към 01.06.2023
0.5192 %

Плюс

Високодоходен фонд, който инвестира главно в акции на български компании.
Доходност за период от
1 г. назад към 01.06.2023
5.3277 %

ВАЖНО: Информацията на настоящата интернет-страница е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията на страницата е валидна към настоящата дата и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Основния Информационен Документ преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на тази интернет - страницата в Секция Документи на всеки догворен фонд, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.Инвестирането в дялове на договорни фондове освен ползи носи и определени рискове като: ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация, и др. Пълна информация за рисковете може да намерите в Документа с ключова информация за инвеститора и Проспекта на съответния фонд.