Направи запитване

Договорни фондове

Инвестирайки в договорен фонд, получавате дял в един общ портфейл от финансови инструменти, управляван от професионален екип експерти с дългогодишен опит от  УД Компас Инвест АД. Създаденият портфейл отговаря на предварително определени инвестиционни цели и стратегия, описани подробно в проспекта и/или правилата на фонда. Инвестирането на средства в договорен фонд има редица предимства, сред които: професионално управление, висока ликвидност, икономии от мащаба, диверсификация на портфейла, прозрачност и  данъчни облекчения.
Важна информация: Tpябвa дa имате предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск да не възстановите пълният размер на вложените средства. Резултатите на дейността в миналото не са надежден показател за бъдещи резултати, цените на дяловете и тяхната доходност могат да намалеят, както и да се увеличат, и е възможно инвеститорите да не получат сумата, която са инвестирали първоначално. Не се гарантират печалби. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Проспектът и документът с ключова информация за инвеститора могат да бъдат получени на хартиен и/или електронен носител на български език в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. и на интернет страницата на УД "Компас Инвест" АД.

Компас Глобъл Трендс

Високодоходен фонд, който инвестира в глобални компании във фаза на растеж от САЩ, Европа, Китай и Индия.
Доходност за период от
1 г. назад към 09.08.2022
-22.0138 %

Спестовен план Компас Глобъл Трендс

Спестовният план Ви предлага начин да осигурите лесно и удобно добра доходност на спестяванията си.

Компас Евроселект

Високодоходен фонд, който инвестира в качествени европейски компании.
Доходност за период от
1 г. назад към 09.08.2022
-18.1014 %

Спестовен план Компас Евроселект

Спестовният план на Компас Инвест АД в дялове на договорен фонд Компас Евроселект Ви предлага начин да осигурите лесно и удобно добра доходност на спестяванията си.

Компас Фъндс Селект-21

Договорен фонд, който инвестира в специално подбрани фондове.
Доходност за период от
1 г. назад към 09.08.2022
-5.8716 %

Прогрес

Високодоходен фонд, който инвестира предимно в акции на български компании.
Доходност за период от
1 г. назад към 09.08.2022
0.6530 %

Стратегия

Балансиран фонд, който  инвестира в акции и дългови ценни книжа от България
Доходност за период от
1 г. назад към 09.08.2022
0.2949 %

Евростабилност

Нискорисков фонд, който инвестира предимно в дългови ценни книжа от България
Доходност за период от
1 г. назад към 09.08.2022
-5.1831 %

Плюс

Високодоходен фонд, който инвестира главно в акции на български компании.
Доходност за период от
1 г. назад към 09.08.2022
4.0669 %