Направи запитване

Nvidia с голям потенциал на пазара на центрове за данни

Юли 27, 2022

През последното десетилетие S&P 500 осигури впечатляваща средна годишна възвръщаемост. Инвеститорите трябва да обмислят използването на тазгодишния спад на фондовия пазар като възможност да добавят страхотни компании към своите портфейли на атрактивни цени. Nvidia (част от портфолиото на ДФ Компас Глобъл Трендс) е една от тези компании, които си струва да бъде закупена сега.

През последните няколко години тя генерира добра възвръщаемост за инвеститорите. Инвестиция от $100 000 в началото на 2014г. се превърна в приблизително 7.8 милиона до края на 2021г. Двигателите на растежа, които са в основата на компанията, биха могли да осигурят впечатляваща доходност и през следващите 8 години.

В последно време акциите на Nvidia се покачиха с 20%, но все още са на около -40% от началото на годината. Това са атрактивни нива за инвеститорите. През фискалната 2014г. компанията отчете 4,1 милиарда долара приходи, генерирани главно от продажбата на графични карти за захранване на персонални компютри (PC). Тогава Nvidia започна да прави стъпки към пазара на центрове за данни и това се отплати щедро през годините. В края на 2022г. компанията отчете приходи от $26,9 милиарда, като бизнесът с центрове за данни е произвел $10,6 милиарда. Добрата новина е, че потенциалът с центровете за данни все още не е приключил с растежа си. Очаква се продажбите на ускорители като CPU (централни процесори), GPU (графични процесори) и DPU (блокове за обработка на данни) до 2030 г. да нарастват с 40% годишно. Това се равнява на близо $156 милиарда годишни приходи в края на прогнозния период.

Nvidia е в добра позиция да се възползва оптимално от огромната възможност, тъй като има солиден пазарен дял в GPU. По-важното в случая е нейният потенциал за разгръщане, благодарение на своите процесори Grace, които вече са избрани от няколко клиента за внедряване през 2023г. Пазарът на центрове за данни сам по себе си може да се окаже силен попътен вятър за Nvidia до 2030г.. Анализаторите очакват печалбите на компанията да нарастват с годишен темп от 23% през следващите пет години, но няма да е изненадващо ако видим и по-бърз растеж за по-дълъг период от време, благодарение на допълнителни възможности в други нововъзникващи области. Акциите може да скочат рязко през следващите осем години.


Разберете как може да закупите дялове от ДФ Компас Глобъл Трендс: https://bit.ly/compass-global-trends
Изберeте готовото решение – Спестовен план чрез инвестиции в ДФ Компас Глобъл Трендс: https://bit.ly/compassinvest-savings-plan
Свържете се с нас за безплатна финансова консултация: https://bit.ly/3OZyRdWВажна информация: Настоящата информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.