Направи запитване

Adobe навлезе във второто тримесечие със солидна инерция

Юни 22, 2022

Adobe, една от водещите позиции на ДФ Компас Глобъл Трендс, навлезе във второто тримесечие със солидна инерция. Продажбите на компанията нараснаха с 17% през първото тримесечие, което бележи скромно забавяне в сравнение с увеличението от 21% за предходния период. Този резултат надмина очакванията на инвеститорите и в същото време отразява едно солидно търсене на абонаментно базираната платформа. Финансовият директор Дан Дърн заяви в края на март: „Нашата инерция ни позиционира успешно през 2022г. и за напред“.

Добрите резултати са безспорен факт, но въпреки това има и предупредителни флагове в това съобщение. Компанията отбелязва забавяне на растежа в Европа покрай конфликта в Украйна. То се усеща в сравнение с резултатите от последните няколко години. Наблюдава се и разминаване между прогнозите на главния изпълнителен директор Шантану Нарайен и общата нагласа на инвеститорите. Екипът на Нарайен прогнозира още едно двуцифрено увеличение в продажбите, докато инвеститорските нагласи са песимистични и очакват второ поредно тримесечие на забавяне.

Adobe намалиха своите очаквания още през март, но корекцията се отнасяше предимно за европейските и азиатските пазари. Все още не е сигурно, че тези корекции ще се прехвърлят и върху перспективите за американския сегмент, който е основен за компанията. Но дори и да видим цялостно понижение в очакваните печалби, дългосрочната картина се запазва положителна. Компанията има доминираща позиция в няколко категории, които най-вероятно ще нараснат през следващите 10 години.

Дигиталните медии са навсякъде и инструментите на Adobe са важни за тяхното създаване, функциониране и обслужване. Adobe като услуга предлага обещаващ паричен поток, който би следвало да поддържа нарастващо продуктово портфолио, като същевременно реализира директна възвръщаемост на акционерите.
 

Ако и вие искате да сте горд притежател на част от този бизнес....
✔ Вижте как можете да закупите дялове от ДФ Компас Глобъл Трендс:  https://bit.ly/compass-global-trends
✔ Изберete готовото решение – Спестовен план чрез инвестиции в ДФ Компас Глобъл Трендс?: https://bit.ly/compassinvest-savings-plan
Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.