Направи запитване

5 интересни факта относно развитието на метавселената

Юли 24, 2022

 

1. Продължаващ технологичен напредък. Техническите предизвикателства все още трябва да бъдат преодолени, за да бъдат изживяванията в метавселената напълно достъпна за всички. Например, в резултат на технически ограничения, Horizon Worlds на Meta ограничават броя на участниците за всяка сесия. Постоянните подобрения в изчислителната мощност позволяват съществуването на по-големи виртуални светове. Облачните и периферните изчисления позволяват интензивните процеси с обмен на големи данни, като рендиране на графики, да се преместят към локални устройства. Бързото приемане на 5G дава възможност на мобилните устройства да имат достъп до тези обемни светове по-лесно и с по-висока скорост. В същото време разходите по производство на хардуера за разширена и виртуална реалност намаляват. През 2021г. Meta достави десет милиона слушалки Oculus Quest 2, а нови устройства като хаптични ръкавици и бодита също излизат на пазара все по-често.
 

2. Големи инвестиции в инфраструктурата на метавселената. През 2021 г. Meta инвестира 10 милиарда долара в метавселената. Други технологични компании също са отделили ресурси за изграждането му – като неотдавнашното стартиране на платформата за проектиране и симулация NVIDIA Omniverse и последните актуализации, подходящи за метавселената от Unity Engine – платформа за разработчици на игри. Също така метавселената доминираше на годишното изложение за потребителска електроника. Все повече фирми, големи и малки, желаят да участват.

3. По-широка употреба. Игрите в метавселената вече са масови. Употребата се разширява в нови завладяващи търговски, развлекателни, спортни и образователни изживявания. Също така има корпоративни приложения и възможности на метавселената, включително виртуално обучение на служители и екипно сътрудничество с аватари, виртуално прототипиране в производството, строителството и виртуални шоуруми за продукти като автомобили. Дори държавни организации експериментират с метавселената. В Южна Корея, град Сеул обяви петгодишен основен план на Metaverse Seoul, който ще започне със създаването на виртуален кметски офис и кампус в Сеул.

4. Онлайн търговията е водеща. Вече омниканалната търговия е втора природа за повечето потребители на метавселена – идентификационните данни за плащане често са вградени в устройствата и софтуера, които потребителите използват. Икономиката на виртуалните стоки представлява повече от 40 процента от глобалните приходи от игри, генерирани от над милиард геймъри по света.

5. Демографски попътен вятър. Най-възрастните потребители от генерацията „Z“ са в средата на 20-те. Те са бъдеща икономическа сила, с която трябва да се съобразяваме. Тези потребители са по-запознати с виртуалните светове, транзакциите и стоките, отколкото предишните поколения. Игрите са водещи: 67% от 50-те милиона ежедневни потребители на Roblox(платформа за създаване и игра на онлайн игри) са на възраст под 16 години, което може да сигнализира за идването на цяло ново поколение „местни жители на метавселената“.
 

 

Вижте как можете да закупите дялове от ДФ Компас Глобъл Трендс: https://bit.ly/compass-global-trends

Изберeте готовото решение – Спестовен план чрез инвестиции в ДФ Компас Глобъл Трендс: https://bit.ly/compassinvest-savings-plan

Свържете се с нас за безплатна финансова консултация: https://bit.ly/3OZyRdW 

Важна информация: Настоящата информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

 

Рискове:

Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:

1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;

2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;

3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;

4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;

5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.

6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;

Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.