Направи запитване

Финансов анализатор

Фев. 05, 2020
Задължения и отговорности:
1. Анализиране на пазарите на ценни книжа, което включва проучване на отделните ценни книжа по видове, емитент и отрасъл, събиране на информация за стойността (балансова и пазарна) на ценните книжа и тяхната ликвидност, както и прогнозиране на изменението на цените на тези ценни книжа;
2. Разработване и подържане на бази данни;
3. Изготвяне на предложения за формиране и последващо преструктуриране на портфейлите от ценни книжа, които дружеството управлява в съответствие с инвестиционната политика;
4. Подпомагане на дейността по оценка на нетната стойност на активите на управляваните портфейли чрез предоставяне на справка за ценните книжа с пазарна стойност и изготвяне на предложение за справедлива оценка на ценните книжа, които нямат пазарна стойност;
5. Участие в разработването на финансови продукти и тяхното презентиране пред инвеститорите;
6. Подготвя информация, участва в обсъждания и срещи с инвеститори.


Изисквания към кандидатите:
• Висше образование (Специалности като Счетоводство и Финанси, Икономика са с предимство);
• Отлично познаване на нормативната база и практиката на капиталовия пазар, включително на следните нормативни актове и указания:
Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
Наредбата № 44 за изискванията към дейността на ИДДФ;
Вътрешните правила за организация и дейност на УД.
• Компютърна грамотност;
• Владеене на английски език;
• Умение за работа в екип.

Предимства на кандидатите:
CFA,
CAIA,
Bloomberg Aptitude Test (BAT),
CRM

Документи за кандидатстване:
CV,
Мотивационно писмо,
Снимка,
Препоръки

Крайна дата за
приемане на документи: 19/02/2020

Изпращайте кандидатурите си на: marketing@compass-invest.eu