Направи запитване

УД Компас Инвест - бутикова инвестиционна компания, която управлява вашите финанси

Юни 15, 2022

Интервю на сп. Bulgaria On Air Inflight Magazine, бр.5, 2022 г.

Бизнесмоделът на Управляващото дружество привлича все повече инвеститори

Бутиковото финансово дружеството има активна комуникационна политика, насочена към повишаване на интереса на гражданите към инвестициите като цяло: в спестовни планове, в дялове от договорни фондове и към доверителното управление на портфейли от инвестиции.

Разговаряме с Главния изпълнителен директор Ивайло Ангарски и Главния инвестиционен мениджър на дружеството Драгомир Великов.


1. Управляващо дружество Компас Инвест вече 15 години е на българския пазар; помните ли какво ви мотивира при стартирането на този бизнес преди 15 години?

Др. Великов: Аз съм вече повече от 25 години изцяло в света на инвестициите. Личната ми мотивация дойде още от младежките ми години, в началото на 90-те години. Тогава темата за управление на парите на другите беше още нова. Излезе култовия филм „Wallstreet” и серийният „Градът на капитала“ и като че ли това запали интереса на много хора по това време и направи темата за инвестициите атрактивна. Допълнително, ниското ниво на проникване на инвестиционните услуги в България и Централна и Източна Европа в сравнение със страните от Западна Европа и другите развити държави, говори за потенциала на растеж и нуждата от инвестиционни продукти в бъдеще. Постепенно изградих кариерата си на финансист като преминах през търговия с Държавни ценни книжа, инвестиционно банкиране и консултиране, и логично през 2011 година взехме решение с Иво Ангарски да придобием управляващо дружество.

Иво Ангарски: Точно преди 20 години се сбъдна една дългоочаквана от мен мечта, когато започнах работа в един от най-големите по това време търговски отдели в света на инвестиционните банки – този на Dresdner Kleinwort Wasserstein във Франкфурт. В този период се запознах и с Драгомир Великов, с когото бяхме насрещни страни по много сделки с финансови инструменти и с течение на времето разбрахме, че имаме много сходни виждания за глобалните пазари. Неслучайно през 2010 година, когато повечето управляващи дружества и инвестиционни посредници изпитваха затруднения след фалита на Лемън Брадърс, именно с Драгомир съзряхме потенциала за растеж на Българския пазар за управление на активи под формата на доверително управление. Само година по-късно вече бяхме придобили управляващо дружество с пълен лиценз, три взаимни фонда и стойност на активите под санитарния минимум за оцеляване на лиценза – де факто трябваше да започнем от под чертата. Това още повече ни мотивира да предложим на българския пазар най-доброто от световните практики в доверителното управление с уникалния за нас индивидуален подход и грижа за всеки клиент, за да отговорим на все по-голямото търсене от страна на българските фирми и граждани на професионално управление на свободни парични средства.

 

2. Мотото на управляващото дружество е „Вашият личен инвестиционен съветник“; смятате ли, че финансовата култура на българите към финансово инвестиционните продукти се повиши за тези години? Търсят ли ви много хора и фирми за съвети и консултации във финансовата сфера?

Др. Великов: Смятам, че хората си повишиха финансовата култура. По-заможните се обърнаха към инвестиционните инструменти; масово клиентите имат нужда от време, за да разберат спецификата на финансовите продукти например фактът, че те се отличават от банковите депозити. Има засилен интерес към инвестиции, но е необходима и много информация и комуникация от страна на нас финансистите. Управляващо дружество Компас Инвест е финансово бутиково дружество, и в този смисъл ние можем да предложим индивидуални инвестиционни услуги за конкретен клиент, който не е в някой от 7-те управлявани от нас колективни инвестиционни схеми. Това което е наша особеност е, че като бутиково финансово дружество, ние можем да предложи управление на благосъстоянието според индивидуалността на човек и неговата лична толерантност към риска.

Иво Ангарски: Да, водещ фактор тук е по-младото поколение, като мнозина сега вече много по-рано осъзнават необходимостта да инвестират по-рано, за да осигурят бъдещето си. Те имат апетит към дигитални решения за финансите си, интересуват се от дългосрочни решения с по-висок потенциал за растеж. През последните години се забелязва и все по-засилен интерес от страна на фирми с временно свободни средства. Благодарение на персоналния подход към всеки един клиент, внимателното анализиране на неговата толерантност към риск, инвестиционните му предпочитания и приоритети, ние идентифицираме подходящи възможности за инвестиране, поставяме ясни инвестиционни цели, и разработваме цялостна стратегия за управление на активите и благосъстоянието на всеки един от нашите клиенти.


Прочетете цялото интервю ТУК
 

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

 

Рискове:

Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:

1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;

2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;

3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;

4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;

5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.

6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;

Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.