Направи запитване

Съобщение за промяна в разходите на ДФ Плюс и Компас Фъндс Селект-21

Юни 10, 2021

С решение на Съвета на директорите от 17.05.2021г. и 31.05.2021г. и последващо одобрение от Комисията за финансов надзор е променена структурата на разходите за записване(покупка) на дялове от ДФ Плюс и Компас Фъндс Селект-21, както следва:

Компас Инвест АД може да начисли на свои клиенти такса при записване (покупка) на дялове в размер до 5% от инвестираната сума, за да отрази извършването на разходи за популяризиране на дейността на Управляващото дружество чрез негови партньори. Когато даден инвеститор заяви, че е станал клиент на Управляващото дружество в резултат от тази дейност, таксата при записване се добавя към нетната стойност на активите към един дял на фонда, като по този начин се изчислява емисионната стойност на дяловете. Размерът на таксата варира в зависимост от размера на инвестираната сума, както следва:

                                         

Отпадат съществуващите до момента разходи за емитиране на дялове от ДФ Плюс и Компас Фъндс Селект-21.
На инвеститори, които закупуват дялове по своя собствена инициатива не се начислява такса при покупка (записване) на дялове от ДФ Плюс и Компас Фъндс Селект-21.