Направи запитване

Съобщение за промяна в разходите на ДФ Компас Глобъл Трендс

Май 13, 2021

С решение на Съвета на директорите от 16.03.2021г. и 26.04.2021г. и последващо одобрение от Комисията за финансов надзор е променена структурата на разходите за записване(покупка) на дялове от ДФ Компас Глобъл Трендс, както следва:

Компас Инвест АД може да начисли на свои клиенти такса при записване (покупка) на дялове в размер до 5% от инвестираната сума, за да отрази извършването на разходи за популяризиране на дейността на Управляващото дружество чрез негови партньори. Когато даден инвеститор заяви, че е станал клиент на Управляващото дружество в резултат от тази дейност, таксата при записване се добавя към нетната стойност на активите към един дял на фонда, като по този начин се изчислява емисионната стойност на дяловете. Размерът на таксата варира в зависимост от размера на инвестираната сума, както следва:

                                              

На инвеститори, които закупуват дялове по своя собствена инициатива не се начислява такса при покупка (записване) на дялове от ДФ Компас Глобъл Трендс.