Направи запитване

Седмичен обзор: Фокусът на инвеститорите се измества от инфлацията към растежа

Яну. 23, 2023

След положителния старт на годината, пазарите завършиха миналата седмица на отрицателна територия. Пониженията при индексите бяха водени предимно от икономическите данни за понижения в производствения сектор, както и по-слаб потребителски сектор. Също така над пазарите оказва въздействие и дебатът около таван на дълга в САЩ. Икономиката на САЩ постепенно започва да забавя ход и опасенията за навлизане в рецесия се засилват при инвеститорите.
През идната седмица волатилността на пазарите вероятно ще се запази.
Миналата седмица в сряда данните за продажбите на дребно в САЩ паднаха с 1,1% на месечна база. Интересното тук е, че това понижение се случва, когато обикновено се наблюдават завишени разходи покрай периода на отпуските и пътуванията. Според някои наблюдатели на икономическата активност, понижението в продажбите на дребно за САЩ е първи симптом за оттеглянето на американския потребител, усещайки ефекта на инфлацията. За инвеститорите ще бъде важно до колко ще се запази тенденцията на свиване и през началото на 2023г.

Облигации

Инструментите с фиксиран доход се представиха относително добре през изминалата седмица. Покачването в цените бе вследствие на понижение в доходността, подтиквана от сигналите за забавяне на инфлацията. През изминалата седмица инвеститорите масово изкупуваха общински облигации. Според статистически данни това е най-големият приток на капитал за период повече от 1 година назад. Общинските облигационни фондове събраха 2 милиарда долара в рамките на изминалата седмица.

Какво ще движи пазара през настоящата седмица?

Противопоставянето около тавана на дълга на САЩ ще продължи да оказва натиск върху финансовите пазари, докато сезонът на печалбите продължава. Резултатите за корпоративните печалби през настоящата седмица ще тестват устойчивостта на скорошния скок при технологичните акции.

Ако се интересувате от инвестиционните възможности, които Компас Инвест предлага - свържете се с нас ТУК
 

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.