Направи запитване

Седмичен обзор: ФЕД продължава с мерките за затягане, въпреки сътресенията на финансовите пазари

Окт. 10, 2022

Mиналата седмица пазарите завършиха на символична печалба. Силните разпродажби в петък бяха продиктувани от данните за пазара на труда в САЩ. Процентът на безработицата се понижи до 3.5% при очаквани стойности от 3.7%. Опасенията на инвеститорите са, че стабилен пазар на труда с понижаване на безработицата ще даде допълнително „самочувствие“ на ФЕД в цикъла на агресивно затягане.

Широкият индекс S&P500 не успя да регистрира нова най-ниска стойност за годината, въпреки натиска на продавачите. До голяма степен това се дължи на свръх-разпродаването му до момента. Нивата около 3600 остават ключови за индекса.Преминаването на измерителя под тази психологическа зона може да доведе до допълнителни низходящи импулси. Катализатор на подобни ускорения в негативна посока може да бъде септемврийският доклад за потребителските цени, който ще бъде публикуван в четвъртък. В допълнение, през седмицата се очакват изказвания на членове от ФЕД. В тези изявления инвеститорите ще търсят сигнали за бъдещия път на затягане. Последните коментари на служители на ФЕД показват, че сътресенията на финансовите пазари няма да ги възпрат да действат за понижаване на инфлацията, която засега е повече от три пъти над тяхната цел.

Петрол

Цените на петрола се повишиха тази седмица, тъй като ОПЕК+ обяви намаляване на производството на петрол с 2 милиона барела на ден. Това идва на фона на продължаващите опасения на Европа за енергийните доставки, произтичащи от нахлуването на Русия в Украйна. Цените на суровия петрол West Texas Intermediate се повишиха с повече от 10% през последните пет дни.

Какво предстои тази седмица

В четвъртък (13.10.) ще бъдат публикувани данни за инфлацията. Допълнително повишено отчитане на инфлацията в четвъртък ще подкрепи аргументите за придържане към плана на ФЕД за твърдо приземяване на икономиката.

Протоколът от последното заседание на ФЕД в сряда ще предостави повече информация за това къде се намира инфлацията и перспективите за бъдещия път на лихвените проценти.

В петък ще бъдат публикувани тримесечните отчети на големи банки като: JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup и Morgan Stanley – трябва да отчетат печалбите си за третото тримесечие преди отварянето на сесията в петък. Анализаторите очакват резултатите да покажат спад в нетния доход, след като нестабилността на пазара повлия на дейността на инвестиционното банкиране.

 

Ако се интересувате от възможностите за инвестиции, които Управляващо дружество Компас Инвест може да ви предостави, свържете се с нас за безплатна финансова консултация според вашата лична финансова ситуация тук!

 

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр. София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu