Направи запитване

Седмичен обзор: Публикуваните данни за индекса на потребителските цени по-ниски от очакваните

Ноем. 14, 2022

Пазарите бяха изключително динамични миналата седмица. По-хладните от очакваните данни за инфлацията в САЩ предложиха известно облекчение за инвеститорите и ФЕД. Публикуваните данни дават пространство за очакванията, че дезинфлационна тенденция може да се наблюдава през следващата година. Основният индекс на потребителските цени (CPI) е нараснал със 7,7% спрямо предходната година, което е най-малкото годишно увеличение от януари насам и спад в темпото от 8,2% през септември. За ФЕД е важно, че основният индекс, изключващ храни и енергия, се забавя повече от очакваното. Добрите новини за облекчение на натиска от инфлацията бяха отразени от акциите със: силно повишение, рязко понижение по доходността на облигациите и отслабване на долара спрямо кошницата от валути. Всичко това ни показва, че именно инфлацията остава основен двигател на пазарите. Настроенията до голяма степен се определят от индикатори като CPI и бъдещата стратегия на ФЕД.

Ако тенденцията на дезинфлация се задържи и фокусът се измести от тази тема, има голяма вероятност да видим рязко понижение в доходността по облигациите и силна подкрепа за технологичния сектор и други сегменти на растеж. Пазарната реакция в четвъртък подкрепя подобна гледна точка с покачването на NASDAQ с 7%.

Инвестициите в стойност (приходи от дивиденти) продължават да са с предимство спрямо инвестициите в акции на растежа, където основният източник е капиталовата печалба, но по-малко агресивни централни банки и пиковата доходност на 10-годишните облигации може да доведат до по-добър баланс между двата стила на инвестиране.

Какво да следим през идната седмица

  1. През настоящата седмица ще се публикуват множество данни за САЩ, но най-важните ще са продажбите на дребно. Те до някаква степен ще дадат индикация дали агресивните повишения на лихвите от страна на ФЕД дават резултат и започват да охлаждат икономиката.
  2. Правителството на Обединеното кралство най-накрая ще обяви новия си бюджетен план и инвеститорите ще обърнат голямо внимание след срива на пазара, предизвикан от септемврийския „мини-бюджет“.

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.