Направи запитване

Седмичен обзор: През изминалата седмица S&P 500 се покачи с над 4%

Авг. 01, 2022
Основните индекси в САЩ завършиха изминалата седмица положително, тъй като компаниите на „растежа“(growth stocks) и на „стойността“(value stocks) отбелязаха солидни печалби. Последните данни за второто тримесечие не бяха толкова слаби, колкото очакваха някои анализатори. Резултатите от приходите бяха подчертани от добрите отчети на Amazon и Apple. Признаците за охлаждане на инфлацията и облекчаването на страховете от прекалено затягане оказаха подкрепа на пазара и купувачите взеха надмощие. Сряда миналата седмица приключи заседанието на Федералния комитет по отворения пазар (FOMC). Резултатът от срещата в голяма степен съответстваше на очакванията. Основният лихвен процент бе повишен с 75 базисни пункта (0,75%) и лихвата стигна до 2,5%. Това нивo се счита за неутрално от ФЕД - паричната политика не е нито ограничителна, нито адаптивна. Акцентът от срещата, който се превърна в катализатор за покачването на основните индекси в края на миналата седмица, беше намека на Джеръм Пауъл за бъдещо забавяне в темпото на увеличение на основния лихвен процент. Той отбеляза, че увеличенията с 75 базисни пункта са „необичайно големи“.

Друга водеща тема през изминалата седмица бяха данните за БВП към второто тримесечие. Реалният БВП през второто тримесечие падна с -0,9% на годишна база спрямо последното тримесечие. Причина за това е, че реалните потребителски разходи се повишиха с 1%, водени от високите разходи за услуги. Въпреки че за две последователни тримесечия икономиката се сви, все още не е общоприето становището, че икономиката на САЩ е в рецесия. Потребителите, най-голямата част от икономиката, бяха сравнително стабилни през първата половина на тази година.

Облигации

Тази седмица индексът на съвкупните облигации на Bloomberg завърши нагоре, тъй като доходността на 10-годишните държавни облигации на САЩ спадна до под 2,65%. Инвеститорите в облигации оценяват по-бавния икономически растеж и вярват, че инфлационният натиск ще се намали.

Суровини

Цените на петрола отбелязаха възстановително покачване, докато природният газ отбелязва печалба вече 4 поредни седмици. Предизвикателствата пред енергийните доставки в Европа ще продължат да бъдат фактор за цените на енергията, тъй като бъдещите руски доставки изглежда са под въпрос. Основните метали, златото, среброто и медта, имаха солидна седмица. И златото, и среброто се възползваха от коментара на председателя на Федералния резерв Джеръм Пауъл в сряда, че следващото увеличение на лихвения процент, което се очаква през септември, ще зависи от напредъка на предстоящите икономически данни за САЩ.
 

Ако се интересувате от възможностите за инвестиции, които Управляващо дружество Компас Инвест може да ви предостави, свържете се с нас за безплатна индивидуална финансова консултация - https://bit.ly/3OZyRdW
Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.