Направи запитване

Седмичен обзор: Положителна седмица за щатските пазари

Юли 11, 2022

 

Втората половина на годината започва положително за основните индекси на САЩ. Големите технологични компании поеха лидерството. Покачването се дължи на отдръпване на цените на суровините. Тъй като инфлацията остава във фокуса на инвеститорите, подобно понижение в цените веднага се отчита положително на пазарите. По-ниските цени на суровините биха подкрепили икономическия растеж, потребителските разходи и корпоративните печалби.

Развитите пазари отчетоха моментен натиск в края на седмицата, тъй като конфликтът в Източна Европа продължава да добавя несигурност. ЕЦБ остава непоколебима в повишаването на лихвените проценти въпреки потенциалното икономическо забавяне. В Китай, бизнес услугите през юни се увеличиха с най-бързия си темп от почти година насам. Несигурността около Ковид-19 остава в сила. Заразените с Ковид в Шанхай се увеличават с по-бързи темпове спрямо последните три седмици.

Облигации

Индексът „Bloomberg Aggregate Bond“ завърши с понижение последната седмица. Доходността по 10-годишните облигации на САЩ се върна на около 3%. Корпоративните облигации с висока доходност имаха силна седмица, подкрепени от възстановяването на акциите.

Суровини

Цените на природния газ се възстановиха рязко тази седмица, но юни си остава един от най-слабите месеци от повече от три години. Основните метали, злато, сребро и мед, завършиха седмицата на червена територия за четвърта поредна седмица.

Какво предстои тази седмица за пазарите

След сравнително спокойното начало на юли и покачването на основните индекси, ни предстои интензивна седмица, която ще доведе до известна волатилност.

Водещите теми ще бъдат данните за инфлацията (CPI), като анализаторите очакват ускорение. Ако се окажат прави, ФЕД ще продължи да седи на горещ стол, а щатските пазари ще бъдат подложени на поредното изпитание. Другата водеща тема са отчетите за второто тримесечие. Първи ще бъдат банките и няколко ключови компании, които са част от S&P 500. Водещите за седмицата ще бъдат JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup. Банките традиционно откриват сезона на печалбите предвид глобалната им перспектива за икономическата активност. Те също са в светлината на прожекторите тази година предвид тенденциите на лихвените проценти от една страна – покачващите се лихви обикновено са от полза за финансовите компании – и надвисналата заплаха от рецесия от друга, която често води до затруднения във финансовия сектор.

Ключови компании: Докладът на Delta Air Lines ще бъде на фокус, за да се види дали притесненията от рецесията, инфлацията или натрупването на закъснения при пътувания затрудняват възстановяването след пандемията. Печалбите на Taiwan Semiconductor идват след силна актуализация на приходите през юни, но на фона на опасения, че цикълът на спад на полупроводниците е започнал.
 

Ако се интересувате от възможностите за инвестиции, които Управляващо дружество Компас Инвест може да ви предостави, свържете се с нас за безплатна финансова консултация според вашата лична финансова ситуация - https://bit.ly/3OZyRdW
Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.