Направи запитване

Седмичен обзор: печалбите за последното тримесечие засега са по-добри от очакванията

Окт. 24, 2022

През изминалата седмица се прокрадна лек оптимизъм на пазарите, че нещата не са толкова зле, колкото очакват инвеститорите. Печалбите за Q3 засега са по-добри от очакванията. Компанията, която изпъкна през изминалата седмица, е Netflix (част от портфолиото на ДФ Компас Глобъл Трендс), като изненада най-много пазарните участници с резултати, надминаващи очакваните от анализаторите. Сезонът на отчетите вече е в ход и предстои да се публикуват данни за приходите на четирите гиганта по пазарна капитализация: Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple. Широкият индекс S&P500 остава над психологическата зона между 3500 – 3600 пункта. Неговото състояние на свръх продаденост го прави изключително чувствителен на положителни данни за корпоративни печалби или на всякакви признаци за по-малко агресивен ФЕД. В Еврозоната мнозина очакват увеличение на основните лихви с 0,75 базисни пункта, тъй като инфлацията доближава 10%.

 

Облигации

Инструментите с фиксирана доходност регистрираха слаба седмица покрай бързото покачване на доходността, която за момент достигна 4,34%. Това доведе до нова най-ниска стойност в цените на 20+ годишните облигации. След рязкото покачване е много вероятно да видим забавяне или някаква корекция в доходността, което ще е положителен знак за цените на облигации през идната седмица.

 

Суровини

Цената на природния газ се понижи покрай факта, че ноември се очертава да е по-топъл от очакването. По-малкото търсене и по-голямото предлагане натиснаха цените на синьото гориво през изминалата седмица. Петролът също загуби позиции, но незначителни. Цената на черното злато е поддържана от съкратеното производство, което решение бе обявено от ОПЕК.

 

Какво предстои тази седмица?

През настоящата седмица САЩ ще публикуват данни за БВП за третото тримесечие, които се очаква да покажат връщане към растеж след техническата рецесия през първата половина на годината. Предстои да се публикуват данни за приходите на четирите гиганта по пазарна капитализация: Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple.

 

Ако се интересувате от възможностите за инвестиции, които Управляващо дружество Компас Инвест може да ви предостави, свържете се с нас за безплатна финансова консултация според вашата лична финансова ситуация тук!

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес:
www.compass-invest.eu.