Направи запитване

Седмичен обзор: Пазарите се понижиха през изминалата седмица след поредно покачване на лихвите

Ноем. 07, 2022
Пазарите се понижиха през изминалата седмица след поредното, но очаквано повишение на основния лихвен процент с 75 базови пункта. Това е четвъртото поредно повишаване с такава стъпка и с него се достигна лихва от 4% за около 8 месеца, безпрецедентно темпо на повишаване за американската икономика. Както писахме в предишния седмичен коментар катализатор на движението на щатските индекси не беше толкова самото повишаване на лихвата, а перспективата за бъдещо затягане. На пресконференцията беше отбелязано, че увеличенията на лихвите действат със закъснение спрямо реалната икономика. Въпреки това Джером Пауъл запази своя ястребов тон и именно това тласна индексите надолу. Той подчерта, че всякаква дискусия около спирането на цикъла на повишаване ще бъде „много преждевременна“. Председателят Пауъл също отбеляза, че последните данни предвиждат основният лихвен процент да бъде по-висок от това, което беше очертано през септември. Тогава се предвиждаше пикът да бъде около 4,6%. Консенсусът вече е около 5,3% до края на първата половина на 2023г.
От икономическа гледна точка по-високите лихвени проценти могат да окажат низходящ натиск върху потреблението и да засегнат по-пряко най-чувствителните към лихвите части на икономиката, включително търсенето на жилища и заеми. От пазарна гледна точка по-високите лихвени проценти и доходност на облигациите могат да натежат върху по-спекулативните части на пазара с по-висока оценка. Видяхме тази игра на пазарите миналата седмица, когато Nasdaq падна с над 5%, докато по-широкият S&P 500 падна с над 3%.
Какво да следим през идната седмица?
Като цяло икономическият календар за седмицата е лек и не се очакват особени размествания. Ключовото събитие ще бъдат данните за инфлацията в САЩ. Инвеститорите ще следят за забавяне при инфлационния индекс. Ако станем свидетели на такива признаци, очакваме това да подкрепи пазара. Покачване над очакванията за CPI ще тласнат широкия индекс S&P 500 към зоната на подкрепа около 3600 пункта.
 
✔ Ако се интересувате от възможностите за инвестиции, които Управляващо дружество Компас Инвест може да ви предостави, свържете се с нас за безплатна финансова консултация според вашата лична финансова ситуация тук!
Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.
 
Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.