Направи запитване

Седмичен обзор: Пазарите се понижиха в световен мащаб

Окт. 03, 2022

През изминалата седмица пазарите в световен мащаб се понижиха. S&P 500 завърши с повече от -1%. Инвеститорите продължават да разпродават рискови активи под натиска на очакванията за по-слаби от прогнозираните приходи за Q3. Като допълнителна тежест идват и настроенията на трейдърите. Тяхната нагласа е за твърдо приземяване на икономиката от страна на ФЕД, продиктувано от борбата с ценовия натиск. Пазарите са в условия на крайно мечи настроения. Това може да се тълкува като положителен сигнал. Често, когато имаме масово залитане в инвеститорските настроения към една от двете крайности (оптимизъм/песимизъм) най-малката изненада, противоположна на общите очаквания, може да доведе до рязко обръщане в движението на индексите. В момента такъв положителен катализатор може да се окажат данни за инфлацията или корпоративните печалби. Биковете в последния доклад на Investors Intelligence паднаха до 25,4% от 30% миналата седмица, което отбелязва най-ниската стойност от 2016 г. насам. Отчитането на Американската асоциация на индивидуалните инвеститори (AAII) за спреда бик-мечка (бикове минус мечки) е - 40,8, осмият най-песимистичен седмичен прочит в 35-годишната история на проучването.

Облигации

Bloomberg Aggregate Bond Index завърши седмицата надолу, тъй като инвеститорите в облигации продължават да вярват, че условията на инфлация най-вероятно ще се запазят дори на фона на ястребовата позиция на Фед тази година.

Суровини

На фона на продължаващите опасения за енергийните доставки в Европа, произтичащи от руската инвазия в Украйна, черното злато поскъпна в световен мащаб. Металите също имаха положително представяне, прекъсвайки негативната тендеция.

Ключовите моменти за идната седмица

Фокусът на инвеститорите ще се насочи към данните за неселскостопанската заетост (NFP), които ще се публикуват в петък. Тези данни може да покажат до каква степен влияе повишението на основния лихвен процент върху икономиката.

Няколко представители на ФЕД ще направят изказвания, като те могат да подадат ранен сигнал на инвеститорите каква е вероятността да има още едно повишение с 0,75 базисни пункта през ноември.

В сряда може да очакваме волатилност в цената на петрола, тъй като ОПЕК обмислят да намалят драстично добива с идея да вдигнат цената на фона на поскъпващия долар.

 

Ако се интересувате от възможностите за инвестиции, които Управляващо дружество Компас Инвест може да ви предостави, свържете се с нас за безплатна финансова консултация според вашата лична финансова ситуация тук!

 

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр. София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu