Направи запитване

Седмичен обзор: Пазарите се повишават на фона на смесени новини за тавана на дълга

Май 22, 2023

Пазарите се представиха по-добре

Акциите в САЩ приключиха седмицата с повишение, като водещи бяха секторите с потенциал за растеж – информационни технологии, телекомуникации, потребителски дискреционни стоки. От началото на годината досега тези сектори се представят по-добре, някои инвеститори смятат, че забавянето на икономиката ще накара Федералния резерв да направи завой. Освен това положителният напредък, свързан с изкуствения интелект, помогна на тези сектори да напреднат, въпреки че някои инвеститори поставят под въпрос повишените оценки. Пазарите се бореха за посока преди увеличението от 1,6% тази седмица. През последните шест седмици индексът S&P 500 не беше отбелязвал седмично движение с 1% нагоре или надолу, което е най-дългата подобна серия от 2019 г. насам. Последното проучване на Bank of America сред глобалните мениджъри на фондове показва, че разпределението на средства в облигации е на ниво, недостигано от 14 години, а нивата на паричните средства са се повишили до 5,6% на фона на продължаващите опасения от рецесия.

Облигациите завършиха смесено

Индексът Bloomberg Aggregate Bond завърши с понижение, тъй като цените на облигациите се понижиха, а доходността се повиши. Високодоходните корпоративни облигации, проследявани от индекса Bloomberg High Yield, завършиха седмицата с понижение. Министерството на финансите публикува месечните си данни TIC за чуждестранните трансакции и притежавани американски ценни книжа за март, според които чуждестранните инвеститори са закупили дългосрочни държавни ценни книжа за 35,6 млрд. долара през месеца. В регионален план нетните покупки бяха съсредоточени в еврозоната и развиващите се пазари, а най-големите изходящи потоци произлизаха от Китай и Япония.

Суровините завършиха смесено

Цените на енергоносителите завършиха с повишение тази седмица, тъй като глобалните икономически настроения се подобриха. Цените на природния газ завършиха с повишение за втора поредна седмица. Основните метали - злато, сребро и мед, завършиха седмицата с понижения. Световният съвет по златото съобщи този месец, че покупките на злато от световните централни банки са достигнали рекордно високи стойности през първото тримесечие на тази година, след като през 2022 г. бяха отчетени рекордно високи годишни стойности на фона на настоящата инфлационна обстановка и опасенията за неплатежоспособност на американския дълг.

Какво предстои тази седмица?

В допълнение към натоварената седмица с отчети за приходите на американските корпорации, през тази седмица са предвидени следните икономически данни: Вторник: разрешителни за строеж (април), PMI - Индекс на мениджърите по покупки (май), S&P Global PMI Manufacturing and Service (май), продажби на нови жилища (април), Сряда: Протокол от заседанието на Федералния комитет за отворен пазар (FOMC)

Разберетe какви инвестиционни възможности предлага Компас Инвест - https://bit.ly/3OZyRdW

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Основния информационен документ преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр. София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.