Направи запитване

Седмичен обзор: Пазарите реагираха негативно покрай изненадващите данни за инфлацията в САЩ

Септ. 19, 2022
Пазарите на глобално ниво претърпяха понижения на фона на по-горещите данни за инфлацията от миналата седмица в САЩ. Тези данни идват заедно с негативните корпоративни съобщения за третото тримесечие. Анализатори и инвеститори очакват ФЕД да увеличи основния лихвен процент с най-малко 75 базисни пункта на заседанието тази седмица.

По отношение на печалбите, FedEx цитира значителна слабост както в европейската, така и в азиатската бизнес активност, заедно с нарастващите разходи и забавянето на глобалния икономически растеж. Освен това от General Electric (GE) заявиха, че предизвикателствата във веригата за доставки вероятно ще натежат върху резултатите от третото тримесечие, тъй като постоянните ограничения на доставчиците възпрепятстват производството на индустриални стоки на GE.

Според FactSet очакванията за ръст на печалбите за третото тримесечие в момента показват увеличение от само 3,7% на годишна база, което е значително по-малко от прогнозата за растеж от 9,8%, както беше в края на юни. Освен това анализаторите намалиха очакванията за печалба за третото тримесечие за всеки сектор на индекса S&P 500, с изключение на енергетиката. Сега очакванията са седем от 11 сектора да покажат годишен спад в резултатите от следващото тримесечие.

CPI (индекс на потребителските цени) в САЩ се повиши с над 8% на годишна база, от 8,5% през юли. С изключение на храната и енергията, основният CPI се увеличи с 6,3% и се ускори спрямо предходния месец. Основната и базовата инфлация се оказаха по-високи от очакванията. Въпреки това натискът в цените показва понижение в няколко категории като бензин, самолетни билети и използвани превозни средства. Храните са се повишили с над 11,4% спрямо предходната година, също така те регистрират най-голямото увеличение на годишна база от 1979г. насам. В допълнение цените на електроенергията за вътрешния пазар са се увеличили с 1,5% на месечна база, което е четвъртото поредно месечно увеличение.

Суровини

Въпреки, продължаващите опасения за енергийните доставки в Европа, природният газ завърши миналата седмица по-ниско. Петролът също се нормализира и на 7 септември маркира годишно дъно. Понижението в цените на черното злато вероятно отразяват потенциално по-слабото търсене в ситуация на икономическо разклащане.

Какво предстои?

Фокусът на инвеститорите ще бъде насочен към ФЕД и решението за допълнително увеличение на лихвените проценти. Очакванията са за още едно увеличение от 75 базисни пункта. В допълнение през тази седмица ще има изявление и на централните банки в Обединеното кралство, Япония и Швейцария. Глобалната война срещу инфлацията се засилва.

На щатските пазари очакваме още една волатилна седмица, тъй като се засилват опасенията за рецесия покрай агресивното поведение на Централната Банка (ФЕД).


 

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu