Направи запитване

Седмичен обзор: Пазарите завършиха по-ниско на фона на продължаващите опасения относно инфлацията

Март 13, 2023

Пазарите завършиха по-ниско

Акциите приключиха седмицата със спад на фона на изявлението на Джером Пауъл, председател на Федералния резерв, пред Конгреса в САЩ, в което отново се подчерта задържане на лихвените проценти по-високи за по-дълго време. Притесненията относно банковия сектор, поради срива на SVB Financial, също накараха инвеститорите да намалят риска в портфейлите си. Индексът S&P 500 тази седмица падна до седемседмично дъно.

Обглигациите завършиха смесено

Индексът Bloomberg Aggregate Bond завърши седмицата с малка промяна – доходностите се стабилизираха, след като се наблюдаваше увеличение последните четири седмици поред. Облигациите са пряко повлияни от опасенията относно общия инфлационен пейзаж. В допълнение, високодоходните корпоративни облигации, следени от индекса Bloomberg High Yield, се представиха по-слабо тази седмица, но заемат водеща позиция от началото на годината, въпреки опасенията за икономически растеж.

Акциите на американските банки бяха подложени на значителен натиск в четвъртък след разпространение на информарцията, че SVB Financial предприема стъпки за набиране на капитал в отговор на големи загуби в портфолиото си от ценни книжа. На пазара на облигации реакцията е много по-сдържана. Докато регионалните банки се представиха по-слабо от по-широкия индекс, големите банки в САЩ се представиха по-добре спрямо акциите, което вероятно показва, че пазарът на облигации не разглежда събитието от тази седмица като голям системен риск.

Суровините завършиха предимно по-ниско

Цените на енергията завършиха по-ниски тази седмица, тъй като търговците станаха загрижени за бъдещото търсене предвид коментарите на Пауъл относно инфлацията и лихвените проценти по-рано тази седмица. Основните метали, златото, среброто и медта, също завършиха седмицата смесено на фона на опасенията относно икономическия растеж.

Fed Talk

По време на изявленията пред банковия комитет, председателят на Федералния резерв, Пауъл, заяви, че скорошната по-силна от очакваното икономическа активност може да накара Фед да вдигне лихвите повече от очакваното. Освен това Пауъл отбеляза, че „процесът на понижаване на инфлацията до 2 процента ще бъде дълъг и вероятно – неравен“, което предполага, че ще е необходима рестриктивна позиция на паричната политика „за известно време“.

Лихвеният процент на Фед в момента е в диапазона 4,50% - 4,75%. Към декември служителите на Федералния резерв смятаха, че лихвеният процент може да се повиши до връх от около 5,1%. Преди последното изявление мнозина очакваха Фед да повиши лихвите с 0,25% през март. Въпреки това, след заседанието на Сената във вторник, пазарите сега оценяват приблизително 66% шанс за увеличение от 50 базисни пункта (или 0,50%) този месец. Крайният лихвен процент се очаква да достигне 5,50% – 5,75% някъде през периода юни-септември.

Безработицата в САЩ

За месец февруари компаниите добавиха 311 000 нови работни места, сравнено с близо половин милион през януари. Повечето от новите работнни места са в сектора на услугите като здравеопазване, търговия на дребно, отдих и хотелиерство. Потребителското търсене на услуги ще подкрепи тази част от пазара на труда. Нивото на безработица се повиши до 3,6% през февруари в сравнение с 3,4% през януари.

Какво предстои тази седмица?

Сред по-важните икономически данни, които ще бъдат публикувани през текущата седмица, са: данни за потребителските цени за февруари, данни за цените за внос и износ, данни за индустриалната продукция, както и за производствената.

Разберетe какви инвестиционни възможности предлага Компас Инвест - https://bit.ly/3OZyRdW

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.