Направи запитване

Седмичен обзор: Пазарите завършиха на по-високи нива, прекъсвайки три поредни седмици на спад

Март 06, 2023

Акциите завършиха изминалата седмица на по-високи нива. С това прекъснаха и спад, който продължи три поредни седмици. На фона на опасенията относно глобалния натиск върху цените и паричната политика на Централната банка, инвеститорите добавиха риск към портфейлите си. За седмицата, приключваща на 1 март, Американската асоциация на индивидуалните инвеститори показа, че мечешките настроения са се увеличили до 44,8%, сравнено с 38,6% от предходната седмица. По този начин отбелязват най-високи нива от края на 2022г. насам.

Акциите на компаниите с малка капитализация, следени от индекса S&P 600, все още изглеждат доста привлекателни на база съотношението цена-печалба. Понастоящем индексът се търгува с 22% по-ниско от индекса S&P 500, което е най-голяма отстъпка от края на технологичния балон през 2001г.

Облигации

Bloomberg Aggregate Bond Index завърши седмицата на червено, тъй като доходностите се увеличиха за четвърта поредна седмица. Облигациите са пряко повлияни от опасенията относно общия инфлационен пейзаж, тъй като някои инвеститори вярват, че Федералният резерв ще поддържа своята политика на лихвени проценти „по-високи за по-дълго“. В допълнение, високодоходните корпоративни облигации, следени от индекса Bloomberg High Yield, продължават да се представят по-добре от основните облигации за седмицата, както и от началото на годината, въпреки опасенията за икономически растеж.

Доходността на държавните облигации също се повиши през изминалата седмица, като се наблюдаваше изглаждане на кривата. Това се случи благодарение на по-високи от очакваното данни за януари за личните потребителски разходи (PCE). Доходността на 10-годишните облигации скочи с 0,13% до 3,94%, което е най-високото ниво от началото на ноември 2022 г.

Суровини

Цените на енергията завършиха нагоре тази седмица, въпреки притеснението на инвеститорите, че Фед няма да промени паричната политика заради инфлацията. Основните ценни метали, златото и среброто, също приключиха седмицата с повишение предвид опасенията относно бъдещия икономически растеж.

Смесени данни за производството в САЩ

Производството в САЩ се сви за четвърти пореден месец миналия месец. Въпреки това има признаци, че промишлеността ще започне да се стабилизира.

Според данните на индекса на мениджърите по покупки в производството се наблюдава увеличение до 47,7 през февруари спрямо 47,4 през януари. Макар и незначително, това е първото повишение от шест месеца насам, въпреки че остава на по-ниски нива спрямо оценките на икономистите. Стойности под 50 показват свиване в производството, което представлява над 11% от икономиката на САЩ.

 

Безработицата в САЩ

Първоначални и продължаващи искове за последната седмица бяха под очакванията на икономистите, както и под тези, отбелязани в доклада от предходните седмици. Като се има предвид това, пазарът на труда продължава да показва ограничени признаци на смекчаване на фона на увеличаващите се съкращения.

Какво предстои тази седмица?

Сред по-важните икономически данни, които ще бъдат публикувани през текущата седмица са: за безработицата в САЩ (февруари), за потребителския кредит (януари), за заплатите в неселскостопанския сектор (февруари), за почасовото заплащане (февруари), данни за бюджета на хазната.

Разберетe какви инвестиционни възможности предлага Компас Инвест - https://bit.ly/3OZyRdW

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.