Направи запитване

Седмичен обзор: Пазарите завършиха нагоре

Септ. 12, 2022

Пазарите завършиха нагоре миналата седмица, обръщайки триседмичния спад от август. Условията на свръхпродажби могат да се разглеждат като основната причина за отскока тази седмица, тъй като биковете паднаха до малко над 18% от 21,9%. в проучването на Американската асоциация на индивидуалните инвеститори (AAII) на 7 септември Освен това процентът на мечите инвеститори в проучването скочи от над 50% на 53,3% и достигна 11-седмичен връх.

Облигации

Съвкупният индекс на облигациите Bloomberg Aggregate Bond завърши седмицата надолу, тъй като инфлацията и ястребовата позиция на ФЕД остават основните теми на пазарите на облигации тази година. Корпоративните облигации с висока доходност се представиха добре, следвайки своите аналози в акции.

Суровини

На фона на продължаващите опасения за енергийните доставки в Европа от източноевропейския конфликт, суровият петрол West Texas Intermediate падна до седеммесечно дъно, цените на бензина в САЩ се понижиха с приблизително 25% от своя връх през юни. Металите от своя страна имаха положителна седмица, тъй като очакванията са за повишаване на глобалното търсене. Припомняме, че медта се понижи с 20% от началото на годината, поради притесненията от предстояща рецесия.

Какво предстои на пазарите

Пазарите започнаха септември със силна нотка, като S&P 500 затвори с 3,4% през първата пълна седмица на месеца, а NASDAQ Composite скочи с 4,1%, докато Dow Jones Industrial Average се покачи с 2,4%. Дали това е просто корекция на пазарата позиция или знак за нещо по-устойчиво, ще стане ясно тази седмица, особено след като излязат нови отчети за инфлацията. Корпоративните новини не са особено значими и не очакваме да разместят значително пазарите.• Ако се интересувате от възможностите за инвестиции, които Управляващо дружество Компас Инвест може да ви предостави, свържете се с нас за безплатна финансова консултация според вашата лична финансова ситуация тук!


Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu