Направи запитване

Седмичен обзор: Пазарите завършват предимно надолу, секторите с потенциал за растеж се представиха по-добре

Май 15, 2023

Американските акции завършиха седмицата предимно с понижения, като секторите на енергетиката и суровините се понижиха с приблизително 2%, докато секторите с потенциал за растеж, потребителските дискреционни стоки и комуникационните услуги завършиха с повишение. От началото на годината до сега тези сектори се представят добре.

Сезонът на печалбите е към своя край. 85% от компаниите от S&P 500 вече са отчели резултати. Според FactSet, смесеният темп на растеж на печалба на акция (EPS) на S&P 500 за първото тримесечие в момента възлиза на -2,2% спрямо очаквания за сезона преди отчитане от -6,7%. Досега 79% от компаниите са надхвърлили очакванията за печалба на акция, което е над средното за една година от 73% и над средното за пет години от 77%.

Облигациите се представиха смесено

Индексът на Bloomberg Aggregate Bond завърши нагоре, тъй като цените на облигациите се увеличиха, докато доходността намаля. Високодоходните корпоративни облигации, следени от индекса Bloomberg High Yield, също завършиха седмицата с повишение.

Според Липър, общинските взаимни фондове са регистрирали 846 милиона долара нетни изходящи потоци през седмицата, приключваща на 3 май. Данните за изходящите потоци от миналата седмица довеждат нетните изходящи потоци от началото на годината до 5,8 милиарда долара. Въпреки намаленото предлагане на пазара на общински облигации (и все още здравите основи), продължаващите изходящи потоци са основният двигател на непоследователната възвръщаемост на пазара на общински облигации тази година.

Суровините се представиха предимно по-слабо

Цените на енергията завършиха смесено тази седмица заради опасенията относно бъдещото търсене след по-слабите от очакваното икономически доклади от Китай, който е най-големият вносител на петрол в света. Тази седмица природният газ отбеляза над 3% ръст след разпродажбата миналата седмица. Ройтерс съобщава, че анализаторите прогнозират възникващ дефицит на доставките за втората половина на годината, въпреки че министърът на петрола на Ирак Хаян Абдул Гани отбеляза пред Ройтерс в петък, че не очаква ОПЕК+ да вземе решение на следващата среща на комисията във Виена на 4 юни за по-нататъшни съкращения на производството. Основните метали, златото, среброто и медта, завършиха седмицата със спад.

Индекс на потребителските цени за април

Потребителската инфлация през април се увеличи спрямо предходния месец, но годишната инфлация спадна до най-ниското си ниво от средата на 2021г. Разходите за настаняване продължават да са най-големият фактор за инфлацията, което илюстрира предизвикателствата, изпитвани от наемателите в тази страна. Цените на авиокомпаниите през април намаляха спрямо предходния месец, но все още са по-високи, отколкото по-рано тази година. В допълнение, цените на новите автомобили се понижиха на месечна база за първи път от 12 месеца, тъй като дилърите на автомобили работят, за да дадат тласък на затихналите продажби на автомобили.

 

Оптимизмът за малкия бизнес намалява

Проучването на Националната федерация на независимия бизнес (NFIB) за април 2023г. показа, че няколко малки предприятия планират да се разширят, тъй като условията за кредитиране се затягат. Като цяло оптимизмът за малкия бизнес достигна най-ниското си ниво от януари 2013г., тъй като компаниите планират да намалят разходите за труд. В крайна сметка: тези предприятия представляват приблизително 45% от икономиката на САЩ и показват признаци на стрес.

Германско индустриално производство

Производството в Германия е намаляло с 3,4% на месечна база през март, тъй като някои индустриални сектори продължават да усещат натиска на затегнатата среда за кредитиране. Производството на автомобили и автомобилни части, производството на машини и оборудване и продукцията от строителния сектор са най-слабо представилите се сектори, съответно с 6,5%, 3,4% и 4,6%. Освен това индустриалните поръчки са намалели с 10,7%, което е най-големият спад на месечна база от 2020г. насам.

Седмична справка за безработицата

Първоначалните искове за последната седмица надминаха очакванията на икономистите и достигнаха връх за последната година и половина. Продължаващите искове са под прогнозите, но над тези от предходната седмица. Очаква се пазарът на труда да се разхлаби допълнително през второто тримесечие, тъй като компаниите реагират на забавянето на търсенето, предизвикано отчасти от по-строгата парична политика на Фед.

Какво предстои тази седмица?

В допълнение към натоварената с отчети за приходите от корпоративна Америка седмица, следните икономически данни са предвидени да бъдат публикувани: продажби на дребно (април), промишлено производство (април), индекс на пазара на жилища NAHB (май), разрешения за строеж (април), започване на жилища (април) и др.

Разберетe какви инвестиционни възможности предлага Компас Инвест - https://bit.ly/3OZyRdW

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Основния информационен документ преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр. София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс. Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.