Направи запитване

Седмичен обзор: Пазарите завършват по-ниско

Авг. 29, 2022

Пазарите се върнаха назад рязко тази седмица, след като индексът S&P 500 приключи своята серия от четири седмични печалби. Пазарите получиха напомняне от председателя на Федералния резерв /ФЕД/ Пауъл, че борбата с инфлацията остава основен приоритет на централната банка, и че лихвите може да останат по-високи за по-дълго време, отколкото някои очакват.

 

Енергията беше единственият печеливш сектор през седмицата, тъй като този сегмент от икономиката продължава да се радва на положителната оценка на пазара.

Инструменти с фиксирана доходност

Агрегираният индекс на облигациите Bloomberg Aggregate Bond Index завърши седмицата по-ниско заедно с високодоходните корпоративни облигации, които се представени от индекса Bloomberg High Yield index. Облигациите загубиха място, тъй като инвеститорите преоцениха посоката, след изявлението и коментарите на ФЕД.

Суровини

При продължаваща загриженост за енергийните доставки в Европа в резултат от конфликта Украйна-Русия, природният газ завърши на зелено тази седмица. Цените на природния газ в САЩ са близо до най-високото си ниво за 15 години, което представлява ръст от 150% годишно към днешна дата. Металите имаха умерено представяне тази седмица, тъй като търсенето в световен мащаб е повод за безпокойство след смекчената икономическа картина в Китай и Европа.

Какво ще движи пазарите през тази седмица

След като Федералният резерв твърдо се ангажира да повиши лихвените проценти, за да укроти инфлацията, дори с цената на спад в икономическия растеж, инвеститорите ще се съсредоточат върху доклада за работните места в петък за пазара на труда. Американските инвеститори на капиталовия пазар ще продължат да репозиционират инвестициите си след рязката разпродажба в петък, която заличи всички скромни печалби за август. Внимателно ще следим данните за инфлацията в Еврозоната тази седмица, след като официални лица от Европейската централна банка /ЕЦБ/ застават зад намерението за увеличаване на лихвите през следващия месец. Междувременно данните от китайския PMI индекс се очаква да посочат продължаваща слабост във 2-рата най-силна икономика в света.


✔ Ако се интересувате от възможностите за инвестиции, които Управляващо дружество Компас Инвест може да ви предостави, свържете се с нас за безплатна финансова консултация според вашата лична финансова ситуация тук!


Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu