Направи запитване

Седмичен обзор: Пазарите в САЩ завършиха смесено

Авг. 08, 2022


Миналата седмица основните пазарни индекси в САЩ завършиха разнопосочно, тъй като индексите на „растеж“ (growth index) задминаха тези на „стойността“ (value index). Резултатите от печалбите за второто тримесечие за много компании, които се намират във фаза на растеж, не бяха толкова слаби, колкото се опасяваха някои анализатори. Това доведе до обръщане на настроенията през последните две седмици. Енергетиката отбеляза най-лошата възвръщаемост сред секторите тази седмица, след като цените на петрола паднаха до шестмесечно дъно.

Облигации

Индексът на съвкупните облигации на Bloomberg завърши седмицата с малка промяна, тъй като инвеститорите в облигации преоценяват перспективите за икономически растеж след силния доклад за работните места през юли. Корпоративните облигации с висока доходност, следени от индекса Bloomberg High Yield, спечелиха позиции след силна седмица за Nasdaq.

Суровини

На фона на предизвикателствата с енергийните доставки в Европа суровият петрол от West Texas Intermediate падна с над 10% тази седмица до ценови нива, наблюдавани последно преди конфликта в Източна Европа. Търсенето на бензин в САЩ намаля, докато ОПЕК+ обяви незначително увеличение на производството за септември. Основните метали, златото, среброто и медта, завършиха смесено на фона на опасения относно търсенето.

 

Ако се интересувате от възможностите за инвестиции, които Управляващо дружество Компас Инвест може да ви предостави, свържете се с нас за безплатна индивидуална финансова консултация - https://bit.ly/3OZyRdW
Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.