Направи запитване

Седмичен обзор: Пазарите в САЩ завършиха положително седмицата

Авг. 15, 2022

Докладите за потребителската и производствена инфлация подкрепиха биковете на фондовите пазари през изминалата седмица – благодарение на това S&P 500 достигна 4 седмична печеливша серия и вече се търгува над съпротивата от около 4200. Индексът Russell 2000 ( компании с малка капитализация) се представи най-силно, тъй като оценките за много от неговите компании се търгуваха над 20-годишните си дъна.


Европейските пазари също завършиха на зелена територия. Въпреки опасенията за икономическото състояние на Европа, MSCI EAFE също завърши седмицата по-високо.

Облигации

Индексът „Bloomberg Aggregate Bond“ завърши седмицата с малка промяна, тъй като инвеститорите в облигации продължават да преоценяват перспективите за икономически растеж след бяха отчетени по-добри от очакваното инфлационни отчети тази седмица. Корпоративните облигации с висока доходност, проследявани от индекса „Bloomberg High Yield“, спечелиха позиции на фона на още една солидна седмица за акциите.

Суровини

Цените на петрола и природния газ се повишиха тази седмица на фона на предизвикателствата в енергийните доставки в Европа предвид конфликта в Източна Европа. Цените на медта също имаха силна седмица и достигнаха 5-седмичен връх на фона на предизвикателна година за индустриалните метали. Въпреки възстановяването през последния месец, Ройтерс съобщава, че глобалните спекуланти на медта очакват спад в индустриалния метал, тъй като последните данни показват повече фондове с мечи позиции спрямо бичи на Лондонската борса и COMEX.

✔ Ако се интересувате от възможностите за инвестиции, които Управляващо дружество Компас Инвест може да ви предостави, свържете се с нас за безплатна финансова консултация според вашата лична финансова ситуация тук !
Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu