Направи запитване

Седмичен обзор: Пазарите в САЩ завършиха на отрицателна територия

Юли 18, 2022

Основните пазарни индекси в САЩ завършиха седмицата надолу на фона на по-високите стойности за CPI (индекс на потребителските цени). Инфлацията и политиката на Федералния резерв остават основните теми за 2022г. В същото време понижението в цените на суровините биха могли да спомогнат за икономическия растеж, най-вече чрез облекчение на потребителските разходи и подкрепа на корпоративните печалби.

На фона на предизвикателствата в световен мащаб развитите международни акции (MSCI EAFE), както и нововъзникващите пазари (MSCI EM), завършиха седмицата надолу. Развитите международни акции се отдръпнаха поради опасенията за рецесия в Европа. Освен това Европейската централна банка остава непоколебима в решението си относно повишаване на лихвените проценти на фона на потенциално забавяне. Акциите на нововъзникващите пазари се отдръпнаха, поради опасенията от икономическо забавяне, засягащо бъдещото търсене на китайски стоки в допълнение към увеличения брой случаи на COVID-19 в Китай.
 

Облигации

Индексът на „Bloomberg Aggregate Bond“ завърши миналата седмица на положителна територия, тъй като доходността на 10-годишните държавни облигации на САЩ падна под нивото от 3%. Корпоративните облигации с висока доходност, следени от индекса „Bloomberg High Yield“, загубиха позиции заедно с акциите.

Суровини

Цените на природния газ се покачиха рязко за втора поредна седмица, тъй като суровината отчете най-лошия си месец този юни от повече от три години. Администрацията за енергийна информация на САЩ съобщи миналия четвъртък, че вътрешните доставки на природен газ са се увеличили с по-малко от очакваното, което е води до покачване на цените на природния газ. В допълнение, основните метали - злато, сребро и мед - завършиха надолу за пета поредна седмица.

CPI (Индекс на потребителските цени)

Основната инфлация през юни се повиши с над 9% спрямо предходната година. Това се случва над консенсусните оценки. Основни двигатели са голямото увеличение миналия месец на цените на енергията и увеличението на транспортните разходи. При изключени „храни“ и „енергия“, CPI се повиши с близо 6% на годишна база. Това е малко по-бавно спрямо темпото от месец май. Федералният резерв вероятно ще повиши по-късно този месец лихвените проценти с 0,75%, особено след като пазарът на труда остава достатъчно силен.

 

Ако се интересувате от възможностите за инвестиции, които Управляващо дружество Компас Инвест може да ви предостави, свържете се с нас за безплатна финансова консултация според вашата лична финансова ситуация - https://bit.ly/3OZyRdW
Важна информация: Настоящата информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.