Направи запитване

Седмичен обзор: Основните американски индекси завършиха изминалата седмица по-високо

Юли 25, 2022

 

Основните американски индекси завършиха изминалата седмица по-високо. Компаниите във фаза на растеж се представиха по-добре в сравнение с т.нар. "value stocks”, благодарение на подкрепата на компаниите от сектора на потребителските стоки с цикличен характер. Намаляването на натиска от страна на суровините и подобряването веригата на доставки може да доведе до по-оптимистични настроения на пазарите. Прекалено силните „мечи“ настроения лесно може да се обърнат в неутрални или дори леко положителни, ако понижението в цените на горивата даде индикация за по-добри корпоративни печалби или дори само за подобрение в разходите на компаниите.

На фона на инфлацията, забавянето на икономическия растеж, блокирането на Китай покрай Ковид-19 и геополитическата криза в Източна Европа, международните акции и развиващите се пазари успяха също да запишат положителна седмица.

Облигации

Облигациите също се представиха добре. Покачването на „Bloomberg Aggregate Bond Index“ се дължи до голяма степен на понижението в доходността на 10 годишните облигации. Тя се понижи и достигна нива около 2.80%, осезаемо под 3%. Инвеститорите в облигации отчитат по-бавния икономически растеж и вярват в охлаждането на инфлацията. Корпоративните облигации също се покачиха, подкрепяни от добрите резултати на акциите.

Суровини

Цената на природния газ се повиши рязко за трета поредна седмица. Една от причините е предизвикателствата пред доставките в Европа, тъй като бъдещите руски доставки изглежда са под въпрос. Основните метали, злато, сребро и мед завършиха смесенотази седмица.

 

✔ Ако се интересувате от възможностите за инвестиции, които Управляващо дружество Компас Инвест може да ви предостави, свържете се с нас за безплатна финансова консултация според вашата лична финансова ситуация - https://bit.ly/3OZyRdW
Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.