Направи запитване

Седмичен обзор: Икономиката на САЩ се възстановява добре

Окт. 31, 2022

През изминалата седмица пазарите бяха разпънати между две основни сили. От едната страна бяха разочароващите резултати от печалбите на технологичните компаниите с мега капитализация и признаците за смекчаване на икономическата активност. От другата страна действаха нарастващите надежди за смекчаване на политиката на ФЕД и моментното понижение в доходността на облигациите. Всичко това доведе до голямо разминаване между Dow Jones Industrials Average и Nasdaq, където индрустиалният индекс се покачи с 5%, докато технологичният – само с 1%.

Корпоративните печалби бяха във фокуса на инвеститорите през изминалата седмица, тъй като 164 компании от S&P500 или почти 50% от пазарната капитализация на индекса, отчетоха своите резултати. По-конкретно светлината на прожекторите беше насочена към технологичните гиганти, упражняващи силно влияние върху пазарите като цяло. Alphabet, Microsoft, Meta, Apple и Amazon заедно представляват 20% от индекса и средно акциите им се понижиха с 9% в деня на публикуването на печалбите.

Въпреки всичко, към момента първоначалната оценка на БВП за третото тримесечие показва, че икономиката на САЩ се възстановява добре, заличавайки спада през първата половина на годината. На годишна база БВП нараства с 2,6%, малко над очакванията от 2,4%.

Пазарът на облигации завърши седмицата с повишение, подпомогнат от понижението в доходността. Това покачване в цените на инструментите с фиксирана доходност е продиктувано донякъде от очакванията на инвеститорите, че скоростта на затягане от страна на ФЕД ще намалее.

Суровините завършиха седмицата с повишение. От началото на годината цените на природния газ са много нестабилни и се наблюдава залитане в крайности. Настроенията в САЩ се изместиха от опасения за ограничени доставки на фона на геополитическия пейзаж към притеснения за по-малко търсене на гориво за отопление, предвид прогнозите за по-топло време.

Какво да следим през настоящата седмица

Очакванията са за четвърто поредно увеличение с 75 базисни пункта след края на двудневното заседание на ФЕД в сряда. Инвеститорите също така се надяват за смекчаване на тона от страна на централната банка по отношение бъдещото затягане на паричната политика.

В петък ще бъдат публикувани и данни за неселскостопанската заетост. Ключов индикатор за стабилността на трудовия пазар в САЩ. Тези данни в съчетание с настроенията от пресконференцията в сряда ще определят краткосрочните настроения на пазарите в САЩ.

 

Ако се интересувате от възможностите за инвестиции, които Управляващо дружество Компас Инвест може да ви предостави, свържете се с нас за безплатна финансова консултация според вашата лична финансова ситуация тук!

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес:
www.compass-invest.eu.