Направи запитване

Седмичен обзор: Данните за инфлацията в САЩ съвпаднаха с консенсусните очаквания

Яну. 16, 2023

Изминалата седмица беше белязана от данните за инфлацията в САЩ. Те съвпаднаха с консенсусните очаквания. Това веднага облекчи натиска и даде път на оптимизма, че 2023г. може да отпусне хватката. S&P 500 се покачи, доходността по 10-годишните облигации се понижи и щатския долар отстъпи спрямо кошницата от валути. Това е пълната противоположност на 2022г. Въпреки всичко натискът от страна на цените остава висок, но ако трайно се задържи подобна пазарна кондиция може да видим осезаемо смекчаване на темпото на затягане от страна на ФЕД.

Данните от миналата седмица са в подкрепа на идеята за пауза от страна на ФЕД. Очакванията са за едно увеличение от 0,25 базисни пункта през февруари и още едно през март. Така ще се достигне целта от 5%, където пауза при затягането е много вероятна.

Суровини

Както цените на петрола, така и на природния газ завършиха седмицата смесено. Петролът се повиши предвид подобряващата се икономическа среда в Китай. Цените на природния газ в Европа продължават да падат, достигайки цени под нивата, наблюдавани за последно от преди конфликта Русия-Украйна. Основните метали, включително злато, сребро и мед, завършиха седмицата с повишение.

Какво ще движи пазара?

Инвеститорите ще следят отблизо резултатите от печалбите. Те ще покажат до каква степен компаниите в САЩ могат да се справят с завишените разходи, намаляващи маржовете на печалбите.

Разберетe какви инвестиционни възможности предлага Компас Инвест - https://bit.ly/3OZyRdW

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.