Направи запитване

Седмичен обзор: Агресивната политика на ФЕД изостря вниманието върху корпоративните печалби

Окт. 17, 2022

Акции

Пазарите на акции завършиха изминалата седмица на отрицателна територия след силна волатилност. Данните за инфлацията от 13-ти миналата седмица показаха, че ФЕД има сериозни основания да продължи с агресивното покачване на лихвите до края на тази година. Това доведе до бързо разпродаване на акции още преди отварянето в четвъртък. По-интересно беше обръщането на настроенията в рамките на сесията, по време на която S&P500 регистрира рязко оттласване и затвори деня на положителна територия. Това е петото най-голямо обръщане в рамките на един ден за цялата история на индекса. Настроенията на инвеститорите, представени със спреда между „бикове“ и „мечки“, все още са крайно негативни.

Турбуленциите през изминалата седмица идват заедно със сезона на печалбите в САЩ. Опасенията, че агресивната политика на ФЕД ще тласне икономиката към рецесия, изострят вниманието върху корпоративните печалби. Интерес за инвеститорите ще бъде също така актуалната информация за жилищния пазар в САЩ. Увеличението на разходите по заемите вече доведе до едно леко охлаждане на търсенето, допълнителното забавяне може да натежи върху инструменти обезпечени с ипотеки (MBS). Очакванията за печалбите на компаниите от S&P500 са да се повишат с 4,1% спрямо предходния период. Ако се окажат верни, това ще бъде най-бавният растеж от последното тримесечие на 2020г.

Облигации

Пазарът на облигации също претърпя своето поредно разочарование през изминалата седмица. По-високите стойности на CPI тласнаха доходността по 10-годишните облигации, което от своя страна оказа натиск върху цените на държавните и корпоративните облигации. Засега нивото от 4% доходност изглежда бариера и не е изключено тази седмица да видим леко възстановяване в цените на облигациите.

Какво предстои тази седмица

През тази седмица на фокус ще бъдат отчетите на компании като Netflix, Tesla и Johnson & Johnson. Вниманието на инвеститорите също така ще бъде насочено към актуалната информация за жилищния пазар в САЩ.

 

✔ Ако се интересувате от възможностите за инвестиции, които Управляващо дружество Компас Инвест може да ви предостави, свържете се с нас за безплатна финансова консултация според вашата лична финансова ситуация тук!
 
 

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.