Направи запитване

През септември пазарите се понижиха, заличавайки част от ръстовете от началото на годината

Окт. 11, 2023

След силното представяне на пазарите през първата половина на 2023 година, третото тримесечие предложи доста сложна за навигиране среда, водейки до едновременно понижение на глобалните акции и облигации. Световният индекс MSCI World записа най-лошото си представяне от началото на годината, понижавайки с 3.36% през третото тримесечие и 4.28% през септември. Американските индекси S&P 500 и NASDAQ се понижиха с 4.87% и 5.81% през септември, но въпреки спадовете те продължават да се представят добре от началото на годината. Индексът следващ европейските акции също последва общия негативен тренд и се понижи с 1.74% през последния месец. Повлиян от разпродажбите на високорисковите класове активи глобалният индекс, следващ представянето на облигациите, реализира спад от 3.6% за третото тримесечие.

В САЩ доходността по държавните облигации достигна най-високото си ниво от над десет години, увеличавайки разходите за финансиране на компаниите и потребителите. Пазарните участници очакват това да забави икономиката и да подложи на натиск цените, без да се налагат допълнителни действия от страна на централната банка. На последното си заседание Федералният резерв остави основния лихвен процент непроменен, но даде индикация, че до края на годината е възможно още едно увеличение. Инфлацията в САЩ остана над целевите нива и през месец август подкрепена от позитивните данни за икономическата активност и ръста в цените на енергийните ресурси.

Европейската централна банка повиши основния си лихвен процент за десети пореден път до 4.50%-4.75%. Увеличението отразява ревизираната оценката на ЕЦБ за перспективите относно инфлацията и икономическия растеж. Последните макроикономически прогнози на експертите на ЕЦБ за еврозоната предвиждат инфлация от 5.6% през 2023 г. и 3.2% през 2024 г., спрямо 5.4% и 3% преди това. ЕЦБ понижи очакванията си за икономически ръст през 2023 и 2024 година до 0.7% и 1% съответно. Въз основа на актуализираните макроикономически прогнози, ЕЦБ и пазарите не предвиждат последващи лихвени увеличения.

Въпреки рисковете произтичащи от макросредата, очакванията към компаниите и техните резултати за третото тримесечие се подобряват.  Централните банки вероятно ще продължат да поддържат рестриктивни политики и след 2023 година. В подобна среда на нарастваща пазарна несигурност диверсификацията между сектори и стратегии остава крайно необходима при управлението на инвестиционните портфейли. Подходящата селекция от качествени бизнеси, способни да се приспособяват към динамичната среда, в която оперират са неизменна част от стратегията на Компас Инвест.


ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Глобъл Трендс

ДФ „Компас Глобъл Трендс“ приключи месеца с цена на един дял от 1.3784 лв., което е спад от -3.37% за месеца и ръст от 26.38% спрямо началото на годината.

Цена за един дял на фонда за периода от 1 април 2014г. до 29 септември 2023г.


ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Евроселект

ДФ „Компас Евроселект“ приключи месеца с цена на един дял от 0.8027 EUR, което е спад от -4.92% за месеца и спад от -2.68% спрямо началото на годината.

Цена за един дял на фонда за периода от 16 юли 2018г. до 29 септември 2023г.ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Фъндс Селект-21

ДФ „Компас Фъндс Селект-21“ приключи месеца с цена на един дял от 0.961 BGN, което е спад от -1.48% за месеца и ръст от 7.65% спрямо началото на годината.

Цена за един дял на фонда за периода от 26 юли 2018г. до 28 септември 2023г.Запознайте се по-подробно с представянето на ДФ Компас Глобъл Трендс, ДФ Компас Евроселект и ДФ Компас Фъндс Селект-21 през април и разберете повече относно развитието на глобалните финансови пазари и очакванията на мениджмънта ТУК.

Важна информация:
Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Основния информационен документ преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Алабин № 36, ет. 4 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук . Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс. Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове.
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.