Направи запитване

През октомври акциите и облигациите се понижиха, в следствие на геополитическата несигурност и високите лихвени проценти.

Ноем. 14, 2023

Облигациите и акциите се понижиха едновременно през октомври в следствие на ръста в доходността на облигациите, а повишената геополитическа несигурност натежа върху пазарните нагласи. Други фактори, които допринесоха за слабото представяне през месеца, както на акциите, така и на облигациите, са очакванията на пазарните участници, че лихвените проценти на централните банки ще се запазят високи за по-дълго, както разразилия се конфликт между Израел и Хамас. 

Основните пазарни индекси, следващи представянето на акциите се понижиха през месеца, отразявайки нарастващата макро и геополитическа несигурност. В САЩ индексите S&P500 и Nasdaq се понижиха съответно с 2.20% и 3.68%, въпреки позитивните макро данни за икономическия растеж и заетостта. Въпреки последните понижения индексите остават на положителна територия от началото на годината, като основен принос за това имат така наречените “Magnificent 7” акции, а именно: Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon, Apple, Meta и Tesla. Изключвайки изброените компании от индексите S&P 500 и Nasdaq, последните биха реализирали спадове от началото на годината. Индексът следващ представянето на компаниите в Европа - Euro Stoxx се понижи с 3.68%, отразявайки влошаващия се потребителски и бизнес сентимент в региона. Облигациите записаха пореден месец на спад, понижавайки се с 1.2% през месеца. В САЩ това представлява шести пореден месец на ръст в доходността на облигациите.

На заседанията си през октомври Европейската Централна Банка и Федералния Резерв в САЩ не предприеха повишения на основния си лихвен процент. За ФЕД това е второ поредно заседание, на което лихвените проценти остават непроменени, докато за ЕЦБ това беше първа пауза след 10 поредни повишения. Въпреки все по-осезаемата макроикономическа дивергенция между двата региона, пазарните участници не предвиждат скорошни понижения в лихвените проценти, напротив, очакванията са те да останат високи за по-дълго време.

Началото на войната в близкия изток създава допълнителни  рискове за глобалната икономика, най-вече посредством цените на енергийните ресурси.  На фона на геополитическите и рисковете произтичащи от макросредата, очакванията към компаниите и техните резултати до края на годината не изглеждат оптимистични.

Рестриктивните монетарни политики на водещите централни банки се очаква да продължат поне до първото тримесечие на 2024. Това до голяма степен зависи от последващите макро данни. В подобна среда на пазарна и геополитическа несигурност диверсификацията между различните класове активи е крайно необходима при управлението на инвестиционните портфейли. Подходящата селекция от качествени бизнеси, способни да се приспособяват към динамичната среда, в която оперират са неизменна част от стратегията на Компас Инвест.

ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Глобъл Трендс

ДФ „Компас Глобъл Трендс“ приключи месеца с цена на един дял от 1.3649 лв., което е спад от -0.98% за месеца и ръст от 25.14% спрямо началото на годината.


Цена за един дял на фонда за периода от 1 април 2014г. до 31 октомври 2023г.


ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Евроселект
ДФ „Компас Евроселект“ приключи месеца с цена на един дял от 0.7868 EUR, което е спад от -1.98% за месеца и спад от -4.61% спрямо началото на годината.

Цена за един дял на фонда за периода от 16 юли 2018г. до 31 октомври 2023г.ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Фъндс Селект-21

ДФ „Компас Фъндс Селект-21“ приключи месеца с цена на един дял от 0.9421 BGN, което е спад от -1.97% за месеца и ръст от 5.00% спрямо началото на годината.
 

Цена за един дял на фонда за периода от 26 юли 2018г. до 31 октомври 2023г.

 
Запознайте се по-подробно с представянето на ДФ Компас Глобъл Трендс, ДФ Компас Евроселект и ДФ Компас Фъндс Селект-21 през април и разберете повече относно развитието на глобалните финансови пазари и очакванията на мениджмънта ТУК.

Важна информация:
Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Основния информационен документ преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Алабин № 36, ет. 4 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук . Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс. Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове.
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.