Направи запитване

Седмичен обзор: През последната седмица пазарите се върнаха назад. С това приключи и 4-седмичната печеливша серия

Авг. 22, 2022

Пазарите се върнаха назад през последната седмица, като индексът S&P 500 приключи своята 4-седмична печеливша серия, най-дългата от ноември 2021 насам. Опасенията относно икономическата картина в Китай заедно с постоянното рекордно увеличение на цените на немските производители през юли спряха инвеститорите от добавяне на допълнителни инвестиции в акции. Продължаващият конфликт в Източна Европа и фактът, че Европа продължава да разчита на руската енергия, увеличи предизвикателствата пред световната икономика. Печелившите сектори тази седмица бяха комуналните услуги и секторът на потребителските стоки, както и енергетиката.

Инструментите с фиксирана доходност

Агрегираният индекс на облигациите Bloomberg Aggregate Bond Index завърши седмицата по-ниско, тъй като инвеститорите на облигации продължават да преоценяват перспективите за икономически растеж след по-добрите от очакваните инфлационни доклади от миналата седмица.

Суровините

Сред продължаващата загриженост за енергийните доставки в Европа заради източноевропейския конфликт цената на природния газ се върна отново до над 4 %. Цените на природния газ в САЩ са близо до най-високото си ниво за последните 15 години, което представлява ръст от 150% годишно към днешна дата.

Цените на медта завършиха незначително по-ниско след достигане на 5-седмичен връх в тази предизвикателна за индустриалните метали година. Въпреки възвръщането си през последния месец, Ройтерс съобщава, че се очаква спад за промишления метал, тъй като последните данни показват повече средства с мечи позиции срещу бичи на Лондонската метална борса и COMEX.

Какво ще движи пазарите през тази седмица

През предстоящата седмица инвеститорите ще насочат вниманието си върху речта на ръководителя на Федералния резерв Джером Пауъл. Тя ще се състои на Годишната конференция на ФЕД в Джаксън Хол и фокусът ще бъде върху очакванията за бъдещите нива на лихвените проценти. Речта може да разтърси пазарите, като ралито на американските акции вече показва признаци на забавяне. Данните за икономиката на САЩ също ще бъдат в светлината на прожекторите, тъй като страховете от перспективата за рецесия се задържат. Междувременно данните за PMI индекса за Еврозоната и Обединеното кралство се очаква да посочат евентуални по-нататъшни забавяния на стопанската дейност в Еврозоната.

 

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

 

Рискове:

Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:

1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;

2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;

3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;

4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;

5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.

6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;

Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu