Направи запитване

Пазарите на акции в САЩ отчетоха ръст и през април

Май 11, 2023
Пазарите на акции продължиха възходящото си движение и през изминалия месец. След като широкият щатски индекс S&P 500 отчете най-добро първо тримесечие на годината от 1998 година насам, през април наблюдавахме покачване с още 1.46%. Още по-силен беше месецът за технологичния NASDAQ с ръст за месеца от 2.48%.

Разнопосочни фактори продължават да създават повишена волатилност на пазарите. От една страна, наблюдаваме устойчивост на част от икономическите данни. Индексът на мениджърските поръчки в САЩ се повиши повече от очакванията. Отчетената инфлация (headline) беше по-ниска от прогнозите, а от там се засилиха очакванията за пауза в покачването на лихвите от страна на Федералния резерв на САЩ (ФЕД). От друга страна, редица индикатори започват да показват не толкова позитивна картина. Оптимизмът на малкия бизнес в САЩ е на 11-годишно дъно, празните офис площи са на рекордно високи нива, а фабричното производство отчита спад за първи път от година насам. Финансовите пазари от своя страна са винаги няколко стъпки напред и засега ключов въпрос остава ликвидността и паричната политика на ФЕД.

В Европа последните икономически данни бяха позитивни. Индексът на мениджърските поръчки се повиши благодарение на услугите. Инфлацията отчете спад, а БВП остана на положителна територия с ръст от 0.1% спрямо предходното тримесечие. Тези данни дават основание да се смята, че Европейската централна банка ще продължи с покачването на лихвите.

ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Глобъл Трендс
ДФ „Компас Глобъл Трендс“ приключи месеца с цена на един дял от 1.2696 лв., което е 1.2691 лв., което е спад от -0.61% за месеца и ръст от 15.70% спрямо началото на годината.
 
Цена за един дял на фонда за периода от 1 април 2014г. до 30 април 2023г.
 
ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Евроселект
ДФ „Компас Евроселект“ приключи месеца с цена на един дял от 0.8898 EUR, което е спад от -0.01% за месеца и ръст от 7.88% спрямо началото на годината.
 
Цена за един дял на фонда за периода от 16 юли 2018г. до 30 април 2023г.
ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Фъндс Селект-21
ДФ „Компас Фъндс Селект-21“ приключи месеца с цена на един дял от 0.9239 BGN, което е спад от -0.12% за месеца и ръст от 3.50% спрямо началото на годината.
 
Цена за един дял на фонда за периода от 26 юли 2018г. до 30 април 2023г.
Запознайте се по-подробно с представянето на ДФ Компас Глобъл Трендс, ДФ Компас Евроселект и ДФ Компас Фъндс Селект-21 през април и разберете повече относно развитието на глобалните финансови пазари и очакванията на мениджмънта ТУК.Важна информация:
Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Основния информационен документ преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук . Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове.
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.