Направи запитване

Седмичен обзор: Пазарите затвориха около върховете от 11-ти ноември

Ноем. 21, 2022

Американските индекси завършиха седмицата с леко понижение, по-близо до неутрално. Като цяло отбранителните сектори водеха печалбите – израз на известна предпазливост от страна на инвеститорите. Продажбите на дребно нараснаха през октомври с 1.3% силно над очакванията на анализаторите. Това е негативна новина за пазара, тъй като издава, че има покупателна сила, която от своя страна може да тласне цените и инфлацията във възходяща посока. От тук идва притеснението на инвеститорите, че ФЕД може да продължи със своята агресивна политика на затягане. От другата страна са предположенията, че сме в началото на едно икономическо забавяне, което ще доведе до по-малко излишни средства при потребителите и от тук по-слаб попътен вятър за инфлацията. Така може да се опише диапазона на очакванията, в който пазара се колебае с краткосрочни резки движения и в двете посоки.

Облигации

От 2009 г. лихвеният процент на захранваните фондове е бил средно 0,6%, като е прекарал само 469 дни над 2% (9% от времето). По същия начин, доходността на 10-годишните държавни облигации е била средно 2,3% през това време, надхвърляйки 3% за по-малко от 600 дни (17% от времето). В резултат на това терминът "TINA Market" се използва широко за описание на инвестиционната среда през последното десетилетие и половина, като TINA означава „Няма алтернатива“ (There Is No Alternative). Това е във връзка с условията, създадени от стимулите на паричната политика, при които ултра ниската доходност на облигациите не предлага убедителна алтернатива на възвръщаемостта на пазара на акции. С горещата инфлация и Фед, който започна историческа кампания за затягане, лихвените проценти не са били толкова високи от преди съществуването на iPhone, което предполага, че вече има алтернатива. Връщането на високата доходност по облигациите връща пазара с фиксирана доходност обратно в играта. Възможно е следващата година да видим засилен апетит към облигациите и отлив от пазара на акции.

Какво ще движи пазара през идната седмица?

Протоколът от заседанието на Федералния резерв в сряда ще бъде основният акцент в съкратената от празниците седмица, като инвеститорите са нащрек за всякакви индикации, че темпът на повишаване на лихвите може да се забави. Всякакви индикации от страна на централните банкери, че се очаква забавяне на темповете при лихвените проценти ще подкрепи пазара на акции или най- малкото ще го поддържа около текущите нива.

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.