Направи запитване

Метавселената: Възможности за иновативност

Юли 22, 2022

В последно време една от най-обсъжданите теми е тази за метавселената. През 2021г. търсенето на термина се е увеличило с 7200%. През декември Facebook бе преименуван на Meta (част от портфолиото на ДФ Компас Глобъл Трендс), а главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг обяви амбицията си да „помогне за оживяването на метавселената“. Месец по-късно Microsoft заяви, че предложеното от тях придобиване на игралния гигант Activision предоставя „градивни елементи за метавселената“. В допълнение, отново през 2021г. компаниите, свързани с метавселената, успяха да наберат над $10 милиарда. Това е два пъти повече от предходната година.

Какво всъщност представлява виртуалният свят? В момента заинтересованите страни не могат да се споразумеят за единно определение. Но повечето описания имат някои общи елементи:

  • Метавселената включва завладяващи среди, често (но не винаги) използващи технология за виртуална или разширена реалност.
  • Метавселената е „винаги включена“ и съществува в реално време.
  • Метавселената обхваща виртуалния, физическия свят, както и множество други платформи.
  • Метавселената се захранва от напълно функционираща виртуална икономика, често (но не винаги) изградена върху криптовалута, цифрови стоки и активи, включително нашумелите в последно време токени (NFT).
  • Метавселената позволява на хората да имат виртуална идентичност, присъствие, дори да развиват бизнес. Възможни са транзакции, “world-building ” и взаимодействия между партньори.

Метавселената се характеризира най-добре като еволюция на днешния интернет – тя е нещо, в което сме потопени, вместо нещо, което гледаме отстрани. Тя има капацитета да реализира обещанието за огромни цифрови реалии, паралелни на нашия физически свят. За търговците метавселената представлява възможност за ангажиране на потребителите по изцяло нов начин, като същевременно тласка вътрешните възможности и иновациите на дадена марката в нови посоки.

Все още скептицизъмът по темата е голям и много компании са предпазливи по отношение на метавселената. Обещанието, или по-точно реализирането на идеята, ще отнеме време, за да се превърне в ефективна среда за рекламиране и реализиране на бизнес планове. Въпреки всичко, ние сме на прага на една фундаментална промяна в начина, по който ще използваме интернет след време. Ситуацията е подобна с настроенията около интернет през 90-те години. Никой не знаеше коя компания ще оформи новата технология, но въпреки това потребителите се стичаха към нея, интересът от своя страна дове,де до фундаменталната промяна. По подобен начин привличането на потребителите към днешната метавселена показва голяма промяна в начина, по който хората използват технологиите. Ето защо ако приемем, че виртуалният свят е друга еволюция на интернет, търговците и бизнеса като цяло не трябва да пропускат с лека ръка възможностите за реклама от нов вид.

 

Вижте как можете да закупите дялове от ДФ Компас Глобъл Трендс: https://bit.ly/compass-global-trends

Изберeте готовото решение – Спестовен план чрез инвестиции в ДФ Компас Глобъл Трендс: https://bit.ly/compassinvest-savings-plan

Свържете се с нас за безплатна финансова консултация: https://bit.ly/3OZyRdW

 

 

 

Важна информация: Настоящата информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

 

Рискове:

Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:

1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;

2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;

3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;

4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;

5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.

6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;

Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.