Направи запитване

Финансовите пазари отчетоха осезаемо възстановяване през октомври в глобален план с изключение на Китай

Ноем. 10, 2022

Финансовите пазари отчетоха осезаемо възстановяване през октомври в глобален план с изключение на Китай след големите спадове от началото на годината. В САЩ и Европа водещите индекси върху акции се повишиха съответно с 8% и 9.4%. За сравнение основният индекс за Китай CSI 300 отбеляза спад от -7.8% за месеца. Лихвите по облигациите продължиха да се покачват (т.е. спад в цените), като глобалният индекс върху облигации се понижи с -1% за месеца. Оптимизмът на пазарите беше задвижен от позитивни новини покрай облекчаване на трудностите свързани с веригите за доставки, както и очакванията за отслабване на темпа, с който Федералният резерв на САЩ покачва лихвите.

Проучванията на бизнеса продължиха да се влошават, но данните за БВП в САЩ и еврозоната все още не показват отслабване. Инфлацията в САЩ, макар и висока, отчете малко по-слаб темп на растеж през октомври спрямо предходния месец. В Европа инфлацията се засилва, което доведе до още едно покачване на лихвите от Европейската централна банка с 75 б.т. В Китай, въпреки проблемите с имотния пазар и политиката за нулева толерантност към COVID-19, БВП се повишава. Негативната реакция на пазара е свързана с обявените промени сред ръководството на Китайската комунистическа партия.

Към края на октомври повече от половината компании в широкия щатски индекс S&P 500 публикуваха резултати за третото тримесечие. От тях 71% представиха по-добри от очакваните печалби. Въпреки отчетеното повишение в корпоративните печалби, темпът на растеж е сравнително слаб спрямо последните две години. Основни сектори, които допринасят за този растеж, са енергетика, недвижими имоти и индустриално производство. Прогнозите са енергийният сектор да бъде с позитивен принос за индекса за още две тримесечия.

ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Глобъл Трендс
ДФ „Компас Глобъл Трендс“ приключи месеца с цена на един дял от 1.1715 лв., което е ръст от 1.83% за месеца и -27.13% спрямо началото на годината.

Цена за един дял на фонда за периода от 1 април 2014г. до 31 октомври 2022г.

ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Евроселект
ДФ „Компас Евроселект“ приключи месеца с цена на един дял от 0.8333 EUR, което ръст от 2.85 за месеца и -24.27% спрямо началото на годината.

Цена за един дял на фонда за периода от 16 юли 2018г. до 31 октомври 2022г.


ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Фъндс Селект-21
ДФ „Компас Фъндс Селект-21“приключи месеца с цена на един дял от 0.9354 BGN, което е спад от -0.69% за месеца и -9.13% спрямо началото на годината.

Цена за един дял на фонда за периода от 26 юли 2018г. до 31 октомври 2022г.


Запознайте се по-подробно с представянето на ДФ Компас Глобъл Трендс, ДФ Компас Евроселект и ДФ Компас Фъндс Селект-21 през октомври и разберете повече относно развитието на глобалните финансови пазари и очакванията на мениджмънта ТУК.Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.