Направи запитване

Компас Инвест обявява свободна позиция за Финансов анализатор

Яну. 23, 2023
Позиция: Финансов Анализатор
Работна сфера: Банкови, финансови, застрахователни услуги

Задължения и отговорности:
1. Анализиране на пазарите на ценни книжа, което включва проучване на отделните ценни книжа по видове, емитент и отрасъл, събиране на информация за стойността (балансова и пазарна) на ценните книжа и тяхната ликвидност, както и прогнозиране на изменението на цените на тези ценни книжа;
2. Разработване и подържане на бази данни;
3. Изготвяне на предложения за формиране и последващо преструктуриране на портфейлите от ценни книжа, които дружеството управлява в съответствие с инвестиционната политика;
4. Подпомагане на дейността по оценка на нетната стойност на активите на управляваните портфейли чрез предсотавяне на справка за ценните книжа с пазарна стойност и изготвяне на предложение за справедлива оценка на ценните книжа, които нямат пазарна стойност;
5. Участие в разработването на финансови продукти и тяхното презентиране пред инвеститорите;
6. Подготвя информация, участва в обсъждания и срещи с инвеститори.

Изисквания към кандидатите:
• Висше образование (Специалности като Счетоводство и Финанси, Икономика са с предимство) или в момента е последна година от академичния курс;
• Отлично познаване на нормативната база и практиката на капиталовия пазар, включително на следните нормативни актове и указания:
           Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
           Наредбата № 44 за изискванията към дейността на ИДДФ;
           Вътрешните правила за организация и дейност на УД.
• Компютърна грамотност – MS Office;
• Владеене на английски език;
• Умение за работа в екип.

Предимства на кандидатите:
участие или завършена програма CFA, CAIA, CRM;
Refinitiv Eikon;
Bloomberg Aptitude Test (BAT)

Град: София
Работно време: Пълен работен ден
Тип заетост: Постоянна

Документи за кандидатстване:
CV, Мотивационно писмо, Снимка, Препоръки

Предпочитан начин за получаване на документите: e-mail careers@compass-invest.eu
Крайна дата за приемане на документи: 28/02/2023