Направи запитване

Компас Инвест АД вече предлага Подаръчна карта за инвестиция в дялове на договорен фонд по избор

Апр. 20, 2022

Подарете подарък със смисъл - подарете инвестиция: Compass Invest Gift Card

Управляващо дружество Компас Инвест АД стартира предлагането на нов продукт – Compass Invest Gift Card, чрез който може да подарите инвестиция в дялове на договорен фонд на дружеството по избор.

Подаръчната карта Compass Invest Gift card дава възможност да закупите инвестиция в дялове на договорен фонд на избрана от вас стойност за подарък на ваш близък или по тържествен повод. След като представи получената Compass Invest Gift card в Управляващото дружество, притежателят й може да избере в кой фонд да бъде инвестирана сумата.

Получилият Compass Invest Gift card може да избере от договорните фондове според собствената си толерантност към риск и лични финансови цели. Ако има балансиран профил, то за него е подходящо да инвестира в ДФ Компас Фъндс Селект-21, който дава лесна и удобна за хората възможност да инвестират в широко диверсифициран портфейл не само от гледна точка на класове активи – акции и облигации, но и като географска експозиция и индустрии при по-ниски разходи и умерен риск. Ако притежателят на картата предпочита по-високодоходните инструменти – то тогава за него са подходящи договорните фондове, които инвестират в акции на компании - ДФ Компас Глобъл Трендс, с основни инвестиционни теми иновации, биотехнологии, лайфстайл или ДФ Компас Евроселект, който инвестира основно в европейски компании. Договорните фондове представляват структурирани портфейли от финансови инструменти, които отговарят на предварително определени инвестиционни цели и стратегия, описани подробно в проспектите и правилата им. Инвестирането на средства в договорен фонд има редица предимства, сред които професионално управление, висока ликвидност, диверсификация на портфейла, прозрачност, а печалбата от договорни фондове не се облага с данък.

Можете да се запознаете с Правилата на Програмата Compass Invest Gift Card на сайта на дружеството https://compass-invest.eu/. 

Дисклеймър: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест" АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр. София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за вбъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук . Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс. Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България. Инвестирането в дялове на договорни фондове освен ползи носи и определени рискове като: ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация, и др. Пълна информация за рисковете може да намерите в Проспекта на съответния фонд.