Направи запитване

Компас Евро Облигации

За фонда
Договорен фонд „Компас Евро Облигации“ е колективна инвестиционна схема с актуализирана стратегия и нискорисков профил, инвестиращ основно в държавни и корпоративни облигации на българския и международните дългови пазари. Целта на фонда е да реализира атрактивна доходност над нивата на банковите депозити, като намалява риска чрез диверсификация на инвестиционния портфейл в дългосрочен план и включването предимно на облигации с висок рейтинг. Подходящ е за инвеститори, които търсят алтернатива на банкови вложения и оптимален баланс между доходност и защита на капитала. Фондът цели да осигури сигурност и стабилност, висока ликвидност и оптимизация на риска.
Месечен бюлетин

Месечен бюлетин на ДФ Компас Евро Облигации за юни 2024 г.

Изтегли бюлетина

Защо Компас Евро Облигации?

aa
Допълнителен и необлагаем доход Печалбите от договорни фондове в България не се облагат с данъци.
Професионалнo управление Парите Ви ще бъдат управлявани от професионален екип с дългогодишен опит, който ежедневно следи, както развитието на капиталовите пазари, така и за отлични възможности за инвестиции.
За ваше удобство получавате и месечни отчети.
Лесно и бързо, в реални активи Всичките активи на фонда са реално притежавани и се съхраняват в международна банка депозитар.
Без минимална инвестиция Не е нужно да имате голяма сума пари, за да инвестирате при нас. Ние нямаме минимален праг на инвестициите.
Теглиш и внасяш по всяко време Времевият хоризонт за най-добра възвръщаемост е между 1 и 5 години, но независимо от това, Вие можете да изтеглите средствата си по всяко време.
С минимална такса за включване 1.00% (до 17.07.2024 - без такса за включване)
Компас инвестиционен план (КИП) в дялове на договорен фонд "Компас Евро Облигации" Ви предлага начин да осигурите лесно и удобно добра доходност на спестяванията си.
 
 • Предвидима очаквана годишна доходност към септември 2028 г. от 4.65% (изчислена към 31.05.2024 г.)
 • Печалбата не се облага с данък
 • Избор на период за внасяне: седмично, месечно, тримесечно
 • Минимална вноска от 40 лева
 • Конкурентна алтернатива на банков депозит
 • Разполагате със средствата си във всеки един момент
   
Рискове
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
 
 • Пазарен риск със следните компоненти:
  Лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти;
  Валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро;
  Ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени напазарните цени;
 • Операционен риск:
  Риск от грешки или несъвършенства в системата на организация;
 • Ликвиден риск:
  При наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
 • Кредитен риск:
  Свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност
 • Риск от концентрация:
  При неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
 • Позиционен риск:
  Свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu

Информация за възрвръщаемостта за минали периоди

Тази диаграма показва резултатите на фонда като изразена в проценти годишна загуба или печалба през последните 5 години. 
Показаните резултати са постигнати при условия, които вече не са валидни, поради промяна на рисковия профил на фонда, считано от 12.04.2024 г.
 


 
 • Резултатите са представени след приспадане на текущите такси. В изчислението не са включени първоначалните такси и таксите при изтегляне на инвестицията.
 • Фондът стартира през юли 2018г. 
 • Доходността на Фонда за предходни години е изчислена в лева
Миналите резултати не са надежден показател за бъдещите. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната. 
Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван фондa в миналото. 

 

Представяне

НСА НА ДЯЛ
към 11.07.2024
0.8994EUR
Емисионна
стойност *
0.8994EUR
Цена за обратно
изкупуване
999999.9999EUR
Нетна стойност
на активите
1310979.91EUR
Брой дялове
в обращение
0.8994
Нетна Стойност на Активите (НСА) на 1 дял - EUR

*Няма да се начисляват разходи за емитиране (покупка) на дялове от фонда до 17.07.2024 г.
От 18.07.2024 г., разходите за емитиране (покупка) на дялове са в размер 1,0% от нетната стойност на активите на един дял.
За клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки: за инвестирани суми от 100 001лв. до 250 000 лв. – 0.75%; за суми над 250 000лв. - 0,5%. 
Не се начисляват разходи за продажба (обратно изкупуване) на дялове от фонда.


Показаните резултати са постигнати при условия, които вече не са валидни, поради промяна на рисковия профил на фонда, считано от 12.04.2024 г.
 
  2019  2020  2021 2022 2023 Кумулативна доходност
от създаването на фонда до 30.06.2024
Доходност от
създаването на фонда до 30.06.2024
на годишна база
Доходност от
началото на годината до  30.06.2024
Доходност 16.50% 3.06%   9.96% -25.04% 2.40% -10.64% -1.87% 5.81%
Стандартно
отклонение
10.50% 17.51% 12.74% 17.77% 11.85% N/A N/A N/A

Инвестиционна структура

История на цените

Полезна информация

Как мога да закупя дялове на договорен фонд на Компас Инвест АД?

Дялове може да закупите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, чрез сключване на договор и подаване на поръчка за конкретен фонд, в офиса на компанията.

Къде мога да подам поръчка?

Поръчка може да бъде подадена на адрес: гр. София, ул. "Алабин" № 36, ет.4.

Имам ли право на отмяна на поръчката? Как да го направя?

Клиентът има право на отмяна на поръчка. Поръчката за покупка и обратно изкупуване на дялове на ДФ Компас Фъндс Селект-21, ДФ Прогрес, ДФ Стратегия, ДФ Евростабилност може да се отмени до 17.00 часа на най-близкия ден (вторник или четвъртък), предхождащ деня за определяне на нетна стойност на активите (сряда или петък).
Поръчката за покупка и обратно изкупуване на дялове на ДФ Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евро Облигации може да се отмени до 17.00 часа в деня на подаването ѝ.

По какъв начин става заплащането при покупка на дялове?/ Как да заплатя покупката на дялове?

Към момента на подаване на поръчката за покупка на дялове заявителят внася сума, в размера на която желае да придобие дялове. Внасянето на сумата се извършва както следва:

 • По банков път, както следва:

ДФ „Компас Глобъл Трендс"
IBAN BG98UBBS80021049850640, BIC UBBSBGSF за преводи в лева;
IBAN BG11UBBS80021449718410, BIC UBBSBGSF за преводи в евро;

ДФ "Компас Евро Облигации"
IBAN BG19UBBS80021070626940, BIC UBBSBGSF за преводи в лева;
IBAN BG08UBBS80021451679610, BIC UBBSBGSF за преводи в евро; 

ДФ "Компас Фъндс Селект-21"
IBAN BG30UBBS80021070630040, BIC UBBSBGSF;

ДФ "Прогрес"
IBAN BG15UBBS80021016662420, BIC UBBSBGSF;

ДФ "Стратегия"
IBAN BG04UBBS80021016659320, BIC UBBSBGSF;

ДФ "Евростабилност"
IBAN BG96UBBS80021046635320, BIC UBBSBGSF за преводи в лева;
IBAN BG60UBBS80021419783910, BIC UBBSBGSF за преводи в евро;

Основание за плащане: записване на дялове

Какъв е срокът за изпълнение на поръчката?

Дялове могат да се заявят за обратно изкупуване всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, чрез подаване на поръчка, в офиса на компанията.

Как мога да заявя обратно изкупуване на дялове?

Дялове могат да се заявят за обратно изкупуване всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, чрез подаване на поръчка, в офиса на компанията.

По какъв начин се изплаща стойността на дяловете при обратното изкупуване?

Сумата от обратното изкупуване на дялове се изплаща, както следва:

 • по банков път, на посочената от клиента сметка.

Ще получа ли потвърждение за изпълнение на поръчката?

Управляващото дружество е длъжно при първа възможност, но не по-късно от края на първия работен ден, следващ изпълнението на поръчката, да предостави на лицето, подало поръчката, писмено потвърждение за изпълнение по начин, посочен от заявителя: в офиса на Компас Инвест АД, по пощата, по факс или по e-mail.

Има ли някакви (транзакционни) разходи?

Тези разходи се заплащат от инвеститорите и са калкулирани в цените:
При закупуване на дялове от фондовете разходи не се начисляват с изключение на:
ДФ Компас Глобъл Трендс, ДФ Компас Евро Облигации и ДФ Компас Фъндс Селект-21, където разходите за емитиране са съответно в размер до 1,5%; до 1,0% (до 17.07.2024 г. без разходи за емитиране на дялове в ДФ Компас Евро Облигации) и до 1,0%.
При обратно изкупуване се начисляват разходи както следва:

 
 • ДФ Прогрес - 1,5% от НСА на един дял;
 • ДФ Стратегия - 1,0 % от НСА на един дял;
 • ДФ Евростабилност - 0,5% от НСА на един дял;
 • ДФ Компас Фъндс Селект-21 - без разходи;
 • ДФ Компас Глобъл Трендс – без разходи;
 • ДФ Компас Евро Облигации– без разходи;

Има ли допълнителни/други разходи?

Съществуват разходи платими от договорните фондове. Тези разходи се приспадат от активите на договорните фондове и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Те са вторият компонент разходи, които следва да имате предвид, инвестирайки в Договорен Фонд. Разходите включват: възнаграждение на управляващото дружество и оперативни разходи.
Възнаграждението на управляващото дружество се определят като процент от средната годишна нетна стойност на активите съответния фонд, както следва:

 • ДФ Евростабилност – 1.2%;
 • ДФ Стратегия – 2.4%;
 • ДФ Прогрес – 2.0%,
 • ДФ Компас Фъндс Селект 21 – 0.5%
 • ДФ Компас Евро Облигации – 0.75%, като за първата година след промяната (до 11.04.2025 г.) се фиксира на 0.5%
 • ДФ Компас Глобъл Трендс – 1.5%

Оперативните разходи включват: такси на Централен депозитар АД, Българска фондова борса АД, Комисия за финансов надзор, възнаграждение на банката-депозитар и др .

Дължа ли данъци?

Инвеститорите не дължат данъци за доходите, реализирани от сделки с дялове на договорни фондове сключени на регулиран български пазар на ценни книжа, включително при обратно изкупуване на гише при управляващото дружество.

Притежателите на дялове могат да придобият доход от инвестициите си във фонда под формата на капиталова печалба (положителна разлика между цената , на кoято сте продали дяловете и цената, на която сте ги купили).

Коя е банката депозитар на договорните фондове?

Вашите пари и ценни книжа се съхраняват в независимата банка-депозитар – Обединена Българска Банка (Част от KBC груп) .  Банката има седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Витоша" №89Б. Лиценз от Българска Народна Банка: 340 от 19.11.1992 г.

Всички фондове на Компас Инвест АД: Компас Глобъл Трендс, Компас Евро Облигации, Компас Фъндс Селект-21, Прогрес, Стратегия, Евростабилност, използват банка-депозитар Обединена Българска Банка (Част от KBC груп).

През кои инвестиционни посредници се сключват сделките?

Упълномощените инвестиционни посредници, чрез които се сключват сделки за портфейлите на фондовете са следните: "Cowen International", "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, "Уникредит Булбанк" АД, "Бенчмарк Финанс" АД, МК Брокерс АД, "Авал Ин" АД и др.

Колко често се изчислява емисионната стойност и цената за обратно изкупуване на дялове?

За Компас Глобъл Трендс и Компас Евро Облигации:
Емисионната стойност и цена за обратно изкупуване се изчислява от управляващото дружество ежедневно.
За Прогрес, Стратегия, Евростабилност и Компас Фъндс Селект-21:
Емисионната стойност и цена за обратно изкупуване се изчислява от управляващото дружество два пъти седмично - сряда и петък на база активите на фондовете за предходните вторник и четвъртък.

Какви е необходимо да представите?

За заявител - физическо лице  
- официален документ за самоличност на инвеститора /пълномощника/ законния представител, от който се снема копие, заверено от лицето-заявител и служителя на управляващото дружество, проверил самоличността;
- оригинал на нотариално заверено пълномощно или нотариално заверен препис от него, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти (в случай на пълномощник);
- официален документ, удостоверяващ правото на законно представителство (акт за раждане, акт за назначаване на настойник или попечител), от който се снема копие, заверено от законния представител и служителя на управляващото дружество, проверил самоличността (в случай на законен представител);

От заявител - юридическо лице и едноличен търговец
- официален документ за самоличност на законния представител/пълномощника, от който се снема копие, заверено от лицето – заявител от името на юридическото лице и служителя на управляващото дружество, проверил самоличността;
- оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние, в случай че лицето не е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
- заверено копие от учредителния договор или учредителния акт, в случай че лицето не е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
- копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ, за тези които са вписани в регистър БУЛСТАТ и не са вписани в търговския регистър – юридически лица, които не са търговци, търговските представителства на чуждестранни лица, неперсонифицирани дружества по ЗЗД, чуждестранни юридически лица, клонове и др. лица по чл. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ;
- копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация, от лицата, извършващи сделки и операции във връзка с определена дейност, която подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране.
- за чуждестранните лица - сравними документи, удостоверяващи тяхната регистрация, избор на законен представител и адрес;
- оригинал на нотариално заверено пълномощно или нотариално заверен препис от него, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти, в случай че не се явява законният представител;

Важна информация

Информацията на настоящата интернет-страница е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията на страницата е валидна към настоящата дата и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Основния информационен документ преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на тази интернет-страницата в Секция Документи на всеки догворен фонд, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Алабин № 36, ет. 4 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.Инвестирането в дялове на договорни фондове освен ползи носи и определени рискове като: ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация, и др. Пълна информация за рисковете може да намерите в Основния информационен документ и Проспекта на съответния фонд.

Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Декларация на УД „Компас Инвест“АД, че не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни решения върху факторите на устойчивост

Управляващо дружество „КОМПАС ИНВЕСТ“АД не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, при: 
 • Договорните фондове, които Дружеството управлява;

 • Портфейлите на клиенти, с които Дружеството има сключен договор за управление на портфейли от финансови инструменти;

 • В процеса по предоставяне на инвестиционни съвети (консултации). 

Причините за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост към настоящия момент са следните: 
 • спецификите на императивните разпоредби на секторното законодателство– при предоставяне на услуги Дружеството се ръководи от това да  действа в най-добър интерес на клиента, съобразявайки се с рисковия профил и инвестиционната политика за всеки от тях. Във връзка с горното , ако не следва тези принципи и  специфики, към Дружеството биха могли да бъдат насочени претенции за пропуснати ползи в резултат на  неправлино взети или невзети инвестиционни решения или съответно предоставени съвети. Дружеството ангажира всички свои налични ресурси за постигане на целите на своите клиенти, които към настоящия момент не включват изисквания за устойчиви инвестиции;

 • липсата към настоящият момент на регламентирани и общодостъпни способи за оповестяване от публичните компании относно наличието или липсата на ESG данни, които евентуално биха дали възможност за формиране на обективни сведения за устойчиви фактори или тяхната липса;

 • разходите за техническо и софтуерно обезпечаване необходимо при отчитането на ESG факторите при вземане на инвестиционни решения и управлението на съпътстващите ги рискове надвишават многократно възможните ползи за инвеститорите с оглед на мащаба на дейността на Дружеството;

 • потенциалният ефект от евентуални пропуснати ползи в резултат на взети решения или предоставени съвети за инвестиции в тъй наречените по-устойчиви продукти би трябвало да бъде възможно количествено определен посредством  статистически анализ с оглед спазване на инвестиционната политика и рисковия профил на съответния Договорен фонд, съответно портфейл от финансови инструменти, и постигане на целите му за оптимално съотношение доходност/риск;

 • съображенията дали достатъчен обем информация или необходими данни могат да бъдат предоставени от всички публични компании в сравним формат, като и липсата на гаранции да не се публикува заблуждаваща информация;

 • продължаващата процедура по разработване на единна европейска правна рамка във връзка с оповестяването на информация относно рисковете за устойчивостта за участниците на финансовите пазари.

Дата на актуализация и публикуване: 17.06.2024