Направи запитване

Как да подсигуря финансово бъдещето на моето дете?

Юли 29, 2022

Несъмнено времето, в което живеем е предизвикателно. Поставени сме в среда на несигурност както за нашите финанси, така и за финансовото бъдеще на нашите деца. Все повече запитвания получаваме от страна на родители, които търсят удобно, лесно решение за финансово подсигуряване на децата си, като една от основните цели е финансова подкрепа за образованието им.

Възможно ли е това да се постигне в среда на покачваща се инфлация, отрицателни лихви по банковите депозити, екстремно повишаване на цените на имотите, политическа и икономическа несигурност?! Според инвестиционните експерти отговорът е – ДА! Решението е Спестовен план обвързан с взаимни фондове, които инвестират предимно в акции Основните причини за това са две:

  1. Aкциите се смятат за високорисков клас активи, затова и времевият хоризонт трябва да е по-дълъг. Но въпреки категоrията, в която попадат, напредъкът и развитието на компаниите за един по-дълъг период осигурява ръстове в цената на акцията. Исторически погледнато няма период от 10 години, в който на пазара на акции да не се отчете доходност.
  2. Другата се корени в силата на т.нар. „сложна“ лихва. Това е лихва с натрупване. При редовни месечни вноски доходността, която се натрупва всеки месец, също се инвестира и по този начин след период от 10 години натрупаната доходност е значителна. Това означава, че колкото по-рано започнете да заделяте чрез спестовен план в договорен фонд, инвестиращ предимно в акции, макар и с малки вноски, вероятността да имате значителна сума след период от 5-10 години е доста голяма.

Отлагането на инвестицията във времето с идеята, че ще имате повече възможности в бъдеще, е по-неблагоприятният вариант. Нека разгледаме следния пример за двама инвеститори, които са инвестирали една и съща сума под формата на равни месечни вноски, но единият е започнал инвестицията преди 5 години с по-малка вноска, а другият преди 2 години и половина с по-големи вноски. Двамата са инвестирали една и съща сума, но този, който е стартирал по-рано, е натрупал по-голяма сума като доходност в края на периода. Причината е, че печалбата от по-ранния старт и от всяка една месечна вноска се „реинвестира“ отново и е натрупала допълнителна доходност.

Да се върнем на темата за децата и осигуряване на средства за тяхното образование. Нека допуснем, че имаме 2 деца в начална училищна възраст. Времето, за което трябва да им подсигурим средства, е навършването им на 18 години, което е приблизително 10 години. Това е именно хоризонтът, който е благоприятен за инвестиции в акции на капиталовите пазари. Тук може да възникне въпросът – „Защо не инвестираме директно в акции?“ – заради големите транзакционни разходи и липсата на знания и време. Когато става дума за инвестиция с малки суми, но редовно, предимствата на спестяването във взаимен фонд върху акции са безспорни – спестовният план се открива лесно, има опция и за заявяване на спестовен план дистанционно, а таксите са ниски. Избирате удобно за вас число от месеца, в което да правите превод на вноските. Също така разполагате с парите си по всяко време – ако ви възникне някакво форсмажорно обстоятелство, можете да изтеглите инвестицията си във всеки един момент. Имате добра диверсификация на инвестираните средства в различни компании и индустрии, и получавате месечен отчет, където ясно можете да видите с какво разполагате и каква доходност ви носи. Не губете повече време. Възползвайте се - направите спестовен план за вас или за вашите деца.

 

Открийте си Спестовен план в Компас Инвест, за да подсигурите вашите деца! https://bit.ly/3i3ksyr

 

 

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.