Направи запитване

Как да инвестираме в облигации през 2024 г.?

Май 28, 2024
Много инвеститори търсят сигурност и предсказуемост. Това е причината голяма част от тях да инвестират в облигации. При дълговите финансови инструменти, каквито са облигациите, инвеститорите реализират доход под формата на лихва. В тази връзка облигациите предоставят възможност за по-сигурна и предсказуема инвестиция в сравнение с акциите, като същевременно носят по-висока доходност от банковите депозити.
Съществуват различни възможности за инвестиране в облигации като например директна покупка на облигации или дялове в договорни фондове, инвестиращи в облигации. Всеки от тези варианти има своите предимства, така че е важно инвеститорите внимателно да преценят кой от тях съответства на инвестиционните ѝм цели и нивото ѝм на толерантност към риск.

Облигации или договорен фонд, инвестиращ в облигации?
Облигации са дългови ценни книжа, емитирани от компании или правителства, които плащат фиксиран или плаващ лихвен процент за определен период от време. Облигациите с инвестиционен кредитен рейтинг предлагат на инвеститорите по-висока доходност от банковите депозити, като в същото време са по-нискорискови инструменти спрямо други класове активи. За индивидуалните инвеститори основното предимство на инвестиции в облигации се изразява в предвидимостта на паричните потоци, които се очаква да бъдат реализирани до падежа на облигацията. Предвид високите минимални прагове за инвестиции в облигации (при повечето корпоративни облигации е 100 000 евро) за много индивидуални инвеститори това би било значително ограничение за изграждане на добре диверсифициран портфейл.
Разбира се, инвеститорът би могъл да се обърне към фонд, инвестиращ в облигации, който се управлява от професионалисти и така да намали риска от инвестиция в един емитент чрез диверсификация на портфейла. Фондът, инвестиращ в облигации предоставя и възможност за инвестиране с по-малки суми отколкото при директната покупка на облигации, осигурявайки бързо необходимата ликвидност.
Инвестициите в облигации или във фонд, инвестиращ в облигации, са обект на пазарни колебания и това намалява прецизното предвиждане на очакваната доходност.

Решението? Договорен фонд в облигации с цикличност на инвестициите!
Представяме Ви ДФ „Компас Евро Облигации“ – фонд, инвестиращ в дългови финансови инструменти, следващ стратегия за цикличност на инвестициите, който съчетава предимствата на инвестицията в облигации (редовни, предварително фиксирани стойности на лихвените плащания и фиксирана дата на падеж на облигациите в портфейла) и ключовите предимства, предлагани от фонда (диверсификация между много облигации заедно с подбор на ценни книжа от професионален екип и ликвидност).

 
  • Цикличност на инвестициите
Всички ценни книжа в портфейла на ДФ „Компас Евро Облигации“ ще падежират до септември 2028 година и след падежа ще бъде селектиран нов портфейл от облигации с падеж след 4 години. Всички инвеститори във фонда имат възможност да изтеглят инвестициите си или да ги запазят, за да бъдат реинвестирани в следваща кошница от облигации. Инвеститорите ще имат възможност да изтеглят инвестицията си или част от нея по всяко време преди падежа на облигациите в портфейла и в такъв случай продажната стойност зависи от пазарните условия.

 
  • Очаквана годишна доходност – 4.70% (към 30.04.2024 г.)
Очакваната доходност е прогнозирана на база лихвените проценти на облигациите, в които инвестира фондът. При допускане, че инвестицията се държи до септември 2028 г. , индивидуалният инвеститор може приблизително да определи своя доход.
 
  • Диверсифициран портфейл от облигации с нисък риск
ДФ „Компас Евро Облигации“ предоставя възможност на инвеститорите чрез покупка на дялове от фонда да получат индиректно кошница от облигации със сравнително малка сума. Целта на диверсификацията е да се намали риска чрез разпределение на инвестициите в различни емисии, което може да помогне да се избегнат или ограничат загубите в случай на промяна в пазарните условия. При изграждане на диверсифициран портфейл от облигации се цели улавяне на възможности за добра доходност, като се инвестира в различни икономически сектори и региони на света и се разпределя риска между различни емитенти. ДФ „Компас Евро Облигации“ използва стратегията "купи и дръж". Този тип стратегии предлагат профил на "намаляващ риск": колкото по-близо е датата на падежа на облигациите, в които инвестира фондът, толкова по-ниска е неговата чувствителност към лихвения и кредитния риск.
 
  • Без данък
Печалбите от договорни фондове в България не се облагат с данъци.
 
  • Ниски такси
Намаляваме разходите, предлагайки по-изгодни условия за инвеститорите.

Без такса за емитиране* до 17 юли 2024 г .!
По-ниска такса за управление** – 0.5% за първата година (до 11 април 2025 г.)!

Заложете на надежден и прозрачен начин на инвестиране с ДФ “Компас Евро Облигации"!
Свържете се с нас и започнете да инвестирате сега!
РИСКОВЕ: Пазарен риск със следните компоненти: лихвен риск, свързан с намаляванена стойността на инвестицията, поради изменение нивото на лихвените проценти; валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро; ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени; Кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията
при неочаквани събития от кредитен характер. Операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация; Ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия; Риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др. Други рискове: данъчен, политически, ликвиден, макроикономически и др. Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu

Важна информация
Този материал е с маркетингова цел и не представлява препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Фонда е активно управлявани без да следва индекс. Препоръчително е да се запознаете с Проспекта и Основният информационен документ преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www. compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Алабин № 36, ет. 4 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Информираме Ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следния линк: https://bit.ly/investor-rights.

Информация за разходите: *Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства преди тяхното инвестиране.Посочените такси са включени в обявените цени за покупка на дяловете. ** Такса, която управляващото дружество получава от фонда за неговото управление, вкл. администриране , вземане на решения за инвстициите и други дейнсти. Тези разходи водят до намаляване на потенциала за растеж на инвестицията, тъй като биха могли да окажат въздействие върху доходността.