Направи запитване

Какво ни убягва в последните развития на пазарите!?

Юни 18, 2022

Из статия на Bloomberg, Bloomberg Opinion „Points of Return“, John Authers, 17.06.2022

След като в четвъртък пазарът на акции регистрира поредното стръмно понижение, повечето инвеститори са изправени отново пред вечната дилема дали, кога и колко.

Истината е, че през повечето време акциите се покачват. „Бичият“ пазар се характеризира именно със своите продължителни етапи на покачване и краткосрочни корекции. Периодите на корекции са идеалната възможност да се закупят активи на по-добри цени и да се улови възходящия тренд. Тези, които успеят да се включат около дъната на корекциите имат наистина добра възможност за солидни печалби. Но перфектна синхронизация с пазарния пулс и улавянето на идеалния момент са предизвикателства, дори щастливи изключения и за най-опитните анализатори, трейдъри и инвеститори. Търсенето на перфектния момент за покупка може да се окаже психологически капан, водещ до пропускане на големи ползи в дългосрочен план. Търсенето на съвършенството е прекрасен стремеж в света на изкуствата, но в света на финансовите пазари може да се окаже „порок“. Пазарът не е съвършен, той е съвкупност от безброй фактори и случайности, които го движат по определен начин в определени моменти. С всичките си неизвестни пазарът днес дава добри възможности за инвестиране. Все пак, впоследствие може да се окаже, че не сте уловили абсолютното дъно.
 

Тези аргументи са използвани и при предишни тежки ситуации. Да вземем фалита на Лиймън през 2008г. На 1 октомври 2008г. Лиймън обявява фалит, а Конгресът се изказва против неговото спасяване. Към този момент S&P500 вече се беше понижил с около 25% и всякакви ужасяващи прогнози и числа изглеждаха възможни, много анализатори се изказваха, че въпросните 25% понижение са само веселата част от това, което предстои. Примерът е наистина много добър, за да се ориентираме къде сме днес и какво може да очакваме, въпреки надвисналите облаци на хоризонта. Ако бяхте инвестирали тогава, щяхте да усетите тежестта на 40% понижение в рамките на половин година. Въпреки това, инвестициите ви щяха да се възстановят до края на 2009г., а до върха от миналата 2021г. щяхте да получите 440% обща възвръщаемост.
 И нека отбележим, че разглеждаме една инвестиция, направена във време, когато оцеляването на капитализма изглеждаше по-застрашено, отколкото във всеки друг момент от края на Втората световна война и след абсолютния „провал“ да се уцели дъното т.е. краят на срива.

Ако днес започнете да инвестирате, чрез усредняване (да разделите общата сума за инвестиране на 3 или 4 части, с които да закупувате дялове през определено време) това може да се окаже най-доброто решение, което сте взели в момент на най-големи притеснения.
 

✔ Ако се интересувате от възможностите за инвестиции, които Управляващо дружество Компас Инвест може да ви предостави, свържете се с нас за безплатна финансова консултация според вашата лична финансова ситуация тук - https://bit.ly/3MnaV1K 

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

 

Рискове:

Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:

1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;

2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;

3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;

4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;

5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.

6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;

Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.