Направи запитване

ДФ Компас Фъндс Селект-21 е в Топ 3 в категорията „Смесен балансиран фонд“ за 2022г.

Ноем. 08, 2022
За поредна година Компас Инвест се нареди на почетно място в традиционната класация на Investor.bg за Най-добре представящите се договорни фондове в България за 2022 г.
ДФ Компас Фъндс Селект-21“ е в Топ 3 в категорията „Смесен балансиран фонд“, заемащ 3-то място.

При изготвянето на класацията участват 101 колективни инвестиционни схеми, управлявани от 25 управляващи дружества. 
Съгласно критериите във финалното класиране участват договорни фондове, създадени преди 31.12.2018 г. и с нетни активи над 500 хил. лева през предходните шест месеца.

Компас Фъндс Селект-21 инвестира в най-големите и ликвидни борсово търгувани фондове (ETFs), които следват движенията на водещите индекси в САЩ и Европа на пазара на акции и облигации. Фондът дава лесна и удобна за хората възможност да инвестират в широко диверсифициран портфейл не само от гледна точка на класове активи – акции и облигации, но и като географска експозиция и индустрии при по-ниски разходи и умерен риск. Чрез покупка на дялове на ДФ Компас Фъндс Селект-21, инвеститорите закупуват част от един общ балансиран портфейл, който дава диверсификация и доходност на база на експозиция към над 600 водещи световни компании от всички сектори на глобалната икономика, както и към над 2000 позиции в облигации с предимно инвестиционен кредитен рейтинг. 
Научете повече за ДФ Фъндс Селект-21 - http://bit.ly/3WBENOl  

Доверете се на професионалистите, свържете се с нас  – https://bit.ly/3OZyRdW 
Инвестирайте чрез дялове на Компас Фъндс Селект-21 между 21.11.-30.11. без такса за покупка.

Очакваме ви!

 
Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.
 
Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.