Направи запитване

ДФ "Компас Евро Облигации" - Вашият избор за сигурност и доходност!

Май 02, 2024
Представяме Ви ДФ "Компас Евро Облигации" на УД „Компас Инвест“ - взаимен фонд, аналог на депозит в евро. С него получавате лесен достъп до инвестиция в портфейл от  консервативни облигации в евро чрез покупка на дялове от фонда.

ДФ "Компас Евро Облигации" предоставя всички необходими условия за успех на Вашите инвестиции. Нашата цел е да предложим решения, които защитават и увеличават  Вашите спестявания.

Инвестирането в облигации предлага предсказуемост и сигурност, които са от съществено значение за всеки инвеститор. Облигациите са фиксиран доходоносен инструмент, което означава, че те осигуряват редовни лихвени плащания до момента на техния падеж, а също и възвръщаемост на инвестираната главница.

Тези качества правят облигациите привлекателен избор за онези, които търсят по-малък риск в сравнение с акции и по-висока доходност от банковите депозити.

Избирайки ДФ "Компас Евро Облигации" Вие постигате:
 
  • Очаквана Доходност – 4.46% на годишна база

Очакваната доходност е прогнозирана на база лихвените проценти на облигациите, в които инвестира фонда. При допускане, че инвестицията се държи до септември 2028 г. ,  индивидуалният инвеститор може приблизително да определи своя доход.

  • Доходност и Сигурност

Инвестициите в портфейл от индивидуални облигации осигуряват  по-висока доходност от стандартните депозити в България благодарение на структурата им и заложените лихвени купонни плащания. Също така, предвидимостта на паричните потоци до датата на падеж осигурява спокойствие и стабилност на Вашите инвестиции.

  • Гъвкавост, Лесно Инвестиране  и Достъпност

Нашият фонд, инвестиращ в облигации, предоставя и възможност за инвестиране с по-малки суми отколкото при директната покупка на облигации,   осигурявайки  бързо и необходимата ликвидност.

  • Диверсификация и Управление на Риска

ДФ "Компас Евро Облигации" предлага кошница от облигации, което намалява индивидуалния риск чрез разпределение между различни облигации - основно държавни ценни книжа  и корпоративни облигации в евро с висок рейтинг. Това осигурява по-голяма защита за инвеститорите и постига максимална прозрачност на бъдещите приходи от инвестицията.

  • Без данъци и Ниски Такси

При инвестиране в дяловете на фонда не се дължат данъци при реализиране на капиталовата печалба, което го отличава от инвестицията в индивидуална облигация. Освен това, предлагаме привлекателни условия стартови условия с ниски такси за управление** и без такса за емитиране* на дялове за периода от 17.04.2024 г. до 17.07.2024 г.

Заложете на надежден и прозрачен начин на инвестиране с ДФ “Компас Евро Облигации"!

Свържете се с нас и започнете да инвестирате сега!

 

РИСКОВЕ: Пазарен риск със следните компоненти: лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, поради изменение на нивото на лихвените проценти; валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро; ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени; Кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер. Операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация; Ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия; Риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др. Други рискове: данъчен, политически, ликвиден, макроикономически и др. Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu

Важна информация

Този материал е с маркетингова цел и не представлява препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Фонда е активно управлявани без да следва индекс. Препоръчително е да се запознаете с Проспекта и Основният информационен документ преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Алабин № 36, ет. 4 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Информираме Ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следния линк: https://bit.ly/investor-rights.

Информация за разходите: *Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства преди тяхното инвестиране.Посочените такси са включени в обявените цени за покупка на дяловете. ** Такса, която управляващото дружество получава от фонда за неговото управление, вкл. администриране , вземане на решения за инвстициите и други дейнсти. Тези разходи водят до намаляване на потенциала за растеж на инвестицията, тъй като биха могли да окажат въздействие върху доходността.